1. Az exiliumi próféták és a második advent gondolata (Náhum, Habakuk, Zofóniás). 1958 tavasza (Az Adventista Lelkészképző Szeminárium év végi vizsgadolgozata). 9 old.
 2. Isis és Serapis kultusz elterjedése és pannóniai emlékei. Bp. 1958 tavasza. ( Az egyik lelkész helyett írtam, mint kötelező lelkésztovábbképzéskor beadandó dolgozatot). 5 old.
 3. Jeremiás messiás-eszméje. 1959 tavasza (Adventista Lelkészképző Szeminárium vizsgadolgozata) 5. old.
 4. A keresztény gyülekezet lelkiállapotának képe a Korinthusi első levél megírásának idején. 1960 tavasza. (Adventista Lelkészképző Szeminárium – vizsgadolgozat). 20 old.
 5. A prédikáció belső elemei: a jelenvaló igazság. 1960. május. (Homiletikai vizsgadolgozat az Adventista Teológiai Szemináriumban) 8. old.
 6. A világ és a keresztény. (tanulmányi anyag) 1961. jún.-aug. (Készült Palotay Sándor megrendelésére). 35. old.
 7. „Lehettél volna hajnalcsillag” (Tanulmányi anyag Iskariótes Júdásról) 1962. január. (Palotay Sándor számára készült tanulmányi anyag). 44 old.
 8. Jézus és Pál apostol. 1962. február. (Palotay Sándor számára készült tanulmányi anyag) 7 old.
 9. Az unitárius egyház kialakulása Erdélyben 1564-1579. (egyháztörténeti szemináriumi dolgozat. Evangélikus Teológiai Akadémia (tovább: ETA) 29. old.
 10. A Második Vatikáni Zsinat első ülésszaka. 1962 ősze (előadásanyag lelkész-értekezletre) 9. old.
 11. Dévai Bíró Mátyás életéről és műveiről. (A „Szentek aluvása” című mű tartalma) 1963. február (L. E. Froom kérésére a „The Conditionalist Fait of Fathers” 1-2. köt. Washington D.C Rewiev and  Herald 1965-1966. című könyvéhez). 15 old.
 12. A szekták Magyarországon (egyháztörténeti szemináriumi dolgozat ETA) 27 old.
 13. Héber eredetűnek feltételezett szavaink történeti hátteréről. Bp. 1963. ápr. (A MTA kézirattárában megtalálható). 21 old.
 14. Az éneklés helye az istentiszteletben. (Előadás-szöveg az új Hitünk Énekei bemutatókra) 5 old.
 15. Jegyzetek Pál apostol házasságetikájához. (Szemináriumi dolgozat ETA.) 1964. 27 old. (Átdolgozva a Theologiai Szemle részére. A szerkesztő elfogadta, de anyagtorlódás miatt nem jelent meg.)
 16. A magyarországi H.N. Adventista Egyház történetének áttekintése.(tanulmányi anyag.) Bp. 1964. febr. 9. old.
 17. Az Újszövetség házasságetikája. (szemináriumi dolgozat. ETA) 1964. tavasza. 22 old.
 18. A név és névhasználata vallásos háttere az Ószövetségben.(szigorlati dolgozat az ószövetségi tudományok köréből) 1965. április.
 19. A test-lélek kérdés az emberről szóló mai keresztyén tanításban. (szigorlati dolgozat a Rendszeres teológia köréből) 1965. április. 114. old.
 20. Az ökumené. (tanulmányi kézirat) 1965. ősze. 16 old.
 21. Egyház – reformáció – megújulás. (tanulmányi anyag) 1966 tavasza. 13. old.
 22. (Anyaggyűjtés a „Studia et Acta” V. kötetéhez.) 21. oldal. (Kézirat, ami részben a kötetbe beledolgoztatott)
 23. Élő Isten gyülekezetének rövid története (kéziratban) 4. old
 24. A Magyarországi Őskeresztény Felekezet története. 25 oldal (?)