1. A H.N. Adventista Egyház istentiszteleti rendje. Bp. 1961. (kézirat) 140 old. (Házi használatra több példányban írógéppel lesokszorosítva)
 2. A nazarénusok. Bp. l969. A Magyarországi Szabadegyházak Tanácsának Tanulmányai. 1. 219 old. (Palotay Sándor van feltüntetve szerzőtársként, de a munkában nem vett részt és nem írt benne semmit)
  • Fodor József, A kisegyházak történelmi útja a szocializmust építő Magyarországon. Debrecen, 1983. 8. 100 (kandidátusi értekezés, kézirat)
  • Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon.1521-1945. Bp. 1985 Gondolat. 271.
  • Köbel Szilvia, „Oszd meg és uralkodj”. Az állam és az egyházak politikai, jgyi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945-1989. Rejtjel K. 209. old.
 3. Újszövetségi bibliaismeret. Bp. 1967. Szabadegyházak Lelkészképzője. 2. kiad 1978. 3. kiad. l982. – 4. kiad. 1992. Evangéliumi Pünkösdi Közösség.
 4. Lukács evangéliumának magyarázata Bp. l968. Szabadegyházak Lelkészképzője. Bp. 1968. 2. kiad. 1976. 56. old.
 5. Újszövetségi bevezetés. Bp. l967. Szabadegyházak Lelkészképzője. 2. kiad 1974. 76 old.
 6. Keresztény igehirdetés. Bp. l969. Szabadegyházak Lelkészképzője. 2. kiad. 1984.  Szlovákul: Krestanské Zvestovanie Ford. Ruben Zurek. Bratislava, l985.
  • TELEGDI József: Homiletika. Az igehirdetés szolgálatában, Pünkösdi Teológiai Főiskola Bp. 2009. 23,25,28,54,118,118,124,125131,133,135,140,146,152,153,157,158,162,163164,166,173,184,199, 260, 261,269,271,272,282,286, 600.
 7. Újszövetségi teológia (Bevezetés) Bp. l970. Szabadegyházak Lelkészképzője, 39 oldal.
 8. Jézus példázatainak magyarázata. Bp. l971. Szabadegyházak Lelkészképzője. 44 old.
 9. Dániel próféta könyvének magyarázata. (Bevezetés. 1-2. fejezet) Békéscsaba. l973. 50 old.
 10. Tévedések útján. A „Jehova Tanúi”. Bp. l977. Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa.63 old.
  • Kőbel Szilvia: „Oszd meg és uralkodj!” Az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945-1989. Bp. 2005. Rejtjel K. 210. old.
  • Fodor József, A kisegyházak történelmi útja a szocializmust építő Magyarországon (kandidátusi értekezés) Debrecen, 1983, (Kézirat) 110.
  • Fazekas Csaba – Jakab Attila – Petrás Éva – Szita Szabolcs, A Magyarországi Jehova Tanui Egyház története. a kezdetektől napjainkig.  Gondolat. Bp. 2017. 17. 18. 37. 40. 205.
 11. „Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok” (A Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet Magyarországon) Bp. l978. H.N. Adventista Egyház. (teológiai doktori értekezés) l68 old.
  • P.L (Péter László). Szigeti Jenő: Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Somogyi Könyvtári Műhely. 1982. l. 40-42.
  • Dr. Somogyi Barnabás: ”Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok” Bh. 29:6. 198l. 23.old.
  • Fodor József, A kisegyházak történelmi útja a szocializmust építő Magyarországon (kandidátusi értekezés)- Debrecen, 1983, (kézirat) 100-101.
  • Molnár Ambrus, A református egyház és az új vallási csoportosulások. in. Bartha Tibor – Makkai László (szerk.), Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből 1867-1978. Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Bp. 1983. 480. 505,506,
  • Fodor József, A kisegyházak útja. Debreceni Szemle 1986, 1, 70-84.
  • Szabó Zoltán, Bibliaolvasás és bibliafordítások a nazarénus történelemben. in. Fabiny Tibor – Pecsuk Ottó – Zsengellér József (szerk.) Felebarát vagy embertárs. Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon. 59.65.
  • Bányai Jenő, A magyarországi baptista egyházzene története. Baptista Kiadó, Bp. 1996, 12. 307.  
 12. „És emlékezzél meg az útról”. Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. Bp. 1981. Szabadegyházak Tanácsa. 292.
  • G. P. Szigeti Jenő: Megemlékezzél az útról. Reformátusok Lapja. L982. febr. 21. 4. old.
  • Lendvai L. Ferenc: Puritánok utódai. Világosság, 1983.7. 445-446.
  • Molnár Ambrus, A református egyház és az új vallási csoportosulások. in. Bartha Tibor – Makkai László (szerk.), Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből 1867-1978. Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Bp. 1983. 480. 505,506,
  • Bottyán János, Egyházunk a korszak szépirodalmában, in. Bartha Tibor – Makkai László (szerk.), Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből 1867-1978. Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Bp. 1983. 141
  • Szebeni Olivér: Könyvajánlás. Bh. 26:5. 1982. jan.31. 19. old.
  • Fodor József: Adalékok a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsénak történetéhez, tagegyházainak szociáletikai tanításainak specifikumaihoz. in. Tájékoztató, A Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztályának kiadványa, 1983. 6. 73-99.
  • Fodor József, A kisegyházak történelmi útja a szocializmust építő Magyarországon (kandidátusi értekezés). Debrecen, 1983. (kézirat)
  • Bányai Jenő, A magyarországi baptista egyházzene története1996. . Baptista Kiadó, Bp. 1996. 12-13. 307.     
  • Ács Anna: Adventista gyülekezetek Veszprém megyében. ATF Szemle 2005.2. 47. old.  
  • Fazekas Csaba: Miskolci adventisták tizedszedési ügye.ATF Szemle 2005. 2. 36.
  • Heinz, Daniel: Church, State and Religious Dissident. A History or Seventh-day Adventists in Austria, 1890-1975. Frankfurt am Main, 1993. Peter Lang 68. old. 2. j.
  • Rajki Zoltán, A H. N,Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon, Bp. 2003. Advent K. 9.
  • Heintz, Daniel: Ludwig Richard Conradi. Missionar, Evangelist und Organisator der Siebenten-Tags Adventisten in Europte. Ftankfurt am Main, Peter Lang 1998. 130.  – magyarul: L.R. Conradi a Hetednapi Adventist Egyház misszionáriusa, evangélistája és szervezője Európában. Élet és Egészség. Bp. 2004. 118.
  • Khaled László: A metodizmus története Magyarországon a kezdetektől 1900-ig. in. Lakatos Judit (szerk.) Keskeny utak. Tanulmányok a Magyarországi Metodista Egyház történetéből. Bp. 2005. 33. old. 24. lábj.
  • Kovács Zoltán, Egy fejezet a megújulásból: A györkönyi metodista gyülekezet kialakulása. in. Lakatos Judit (szerk) Bp. 2005. 162 1. lábj.  
  • Szuhánszky T. Gábor: A Magyarországi Metodista Egyház története 1920 és 1945 között. u.o. 125. old. 24. lábj.
  • Kovács Zoltán, A györkönyi metodista gyülekezet kialakulása. u.o. 165. old. 1. lábj.
  • Köbel Szilvia: „Oszd meg és uralkodj”. Az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945-1989. Bp. 2005. Rejtjel K. 210. old.
  • Rajki Zoltán, Egy amerikai lelkész magyarországi missziója, John Friedrick Huenergardt élete és korának adventizmusa. Bp. 2004. Lucidus K. 133. 17. j.
  • Fazekas Csaba, Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban, Bp. 2996. Látószög könyvek 14. old. 3. j.
  • Rajki Zoltán, A pünkösdi mozgalom története Magyarországon 1945 és 1961 között. Gondolat K. Bp. 2011. 7.12
  • Khaled A. László, A magyarországi metodizmus története 1920 és 1948 között. Egy vallési   alternatíva esélyei Trianontól a fordulat évéig. (disszertáció). Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Újkortörténeti Program, Pécs 2011. 31,39
  • Lőrinczi Tünde, Vallásos Kisközösségek a Hargita megyei Kőrispatakon, (doktori értekezés, Babes-Bólyai Tudományegyetem Bölcsészkar. Kolozsvár, 2012.
  • Lőrinczi Tünde, Integrációs lehetőségek egy kisegyházhoz csatlakozott cigány házaspár életében. in. Povedák Kinga – Barna Gábor, vallás, közösség, identitás. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2012. 91-103
  • Simon Ervin, Harcos apologéta vagy felelősségre vont bűnbak? in.  Bárth Dániel (szerk.) Alsópapság, lokális társadalom és népim kultúra a 18-20. századi Magyarországon. EÉTE BtK. Folklore Tanszék, Bp. 2013. 257. 259. 285.
  • Szőke Anna, A lélek és a valóság kapcsolata. Egy bácskai falu vallási élete, Szabadka, 2015. 12.13. 16. 29
  • Fazekas Csaba – Jakab Attila – Petrás Éva – Szita Szabolcs, A Magyarországi Jehova Tanui Egyház története. a kezdetektől napjainkig. Gondolat, Bp. 2017.  
 13. Református népi látomásirodalom a XVIII. században. Bp. l984. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Sajtóosztálya. Theologiai Tanulmányok. 19. l57
  • Barna Gábor, Református népi látomásirodalom, ThSz. XXV. 6. 1985. 376-377.
  • Kósa László, Molnár Ambrus – Szigeti Jenő: A református népi láétomásirodalom a XVIII. században  Confessio, 9.1985. 4. 68-70.
  • Rné. (Rozmann Károlyné) Lt.1985. 6. 399
  • Keszeg Vilmos – Peti Lehel és Pócs Éva: Álmok és látomások a 20-21. századból I. köt.  L’Harmattan. – PTE Néprajz – Kulturális Antropológiai Tanszék. (Bp.) 2009. 7.21
  • Küllős Imola és Sándor Ildikó (közreadja) Két Kárpátaljai parasztpróféta szent iratai. L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológiai Tanszék (Bp.) 2006. 279
 14. Fejezetek a H.N. Adventista Egyház történetéből. Bp. l984. H.N. Adventista Egyház. 212. old. (Részletei: Lelkésztájékoztató. 1973. 8-9. melléklet. 10-12. 127-140. l974. 1-2. 22-32. 7-8- melléklet. 131-137. 1975. 7-9. 182-188.  10-12. 204-222. 1976. 1-2. 45-53. 3-4. 129- 137.)
  • Fodor József, A kisegyházak útja. Debreceni Szemle, 1986, 1. 70-84.
  • Ács Anna: Adventista gyülekezetek Veszprém megyében. ATF Szemle 2005. 2. 47.
  • Fazekas Csaba: Miskolci adventisták tizedszedési ügye 1937-ből. ATF Szemle. 2005. 2. 36.
  • Rajki Zoltán, A H. N. Adventista Egyház története 1945-1989 között Magyarországon, Bp. 2003. Advent Kiadó. 9. old.
  • Rajki Zoltán, Egy amerikai lelkész magyarországi missziója. John Friedrick Huenergardt élete és korának adventizmusa. Bp. 2004, Lucidus. 14. old.
  • Ács Anna, A balatonfüredi h.n. adventista gyülekezet. in. Lichteneckert András, Balaton füred és Balatonarács története. Veszprém, 1999. 645-658.
  • Lőrinczi Tünde, Vallásos kisközösségek a Hargita megyei Kőrispatakon. (doktori disszertáció, Babes Bolyai Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Néprajzn és Antropológiai Tanszék. Kolozsvár, 2012.
  • Adventisták Békésen, Veres Győző visszaemlékezései. H.N. Adventista Egyház, Békés, 2014. 22.32, 33.  
  • Szőke Anna, A lélek és a valóság kapcsolata. Egy bácskai falu vallásos élete, Szabadka. 2015.43.
 15. Jézus prófétai beszéde. A H. N. Adventista Egyház gyülekezeti munkásképző és speciális tanfolyama. Bp. /l986/ 49 oldal.  
 16. Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. (Kardos Lászlóval) Bp. l988. Magvető. 632 old.
  • Bozóky Éva. Evangélikus Élet,1988. ápr.23.
  • Fehér Ágnes. Debrecen 1989. febr. 23.
  • Szabó György, ThSz. XXXII (1989) 4. 255
  • Sándor Ildikó: Szanyi Mikó Borbála ekkléziolája Nagydobronyban. ATF Szemle. 2005.2. 23. 18. lábjegyzet.
  • Rajki Zoltán: A H. N. Adventista Egyház története 1945és 1989 között Magyarországon. Bp. 2003. Advent Kiadó.
  • Fazekas Csaba, Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakba. Bp. 1996. Látószög. 14,3.
  • Pastyik László, A zsablyai magyar nazarénusok eltűnése, in, Bárth János (szerk.) Szavak szivárványa. A VI. Duna-Tiszaközi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia. Baja-Kecskemét 2006. 201-206.
  • Andorka Rudolf, Bevezetés a szociológiába, Osiris, Bp. 2006. 661.
  • Szőke Anna: „Istenfélésre vagyunk utalva” Tanulmányok Dél-Bánát népéletéből. Újvidék, 2010. Fórum. 55-56. 236.
  • Rajki Zoltán, A pünkösdi mozgalom története Magyarországon 1945 és 1961 között. Gondolat K. Bp. 2011. 86.
  • Khaled A. László, A magyarországi metodizmus története 1920 és 1948 között. Egy vallási alternatíva esélyei Trianontól a fordulat évéig. (disszertáció) Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Újkor Történeti Program. Pécs 2011. 15.16.28-29. 32, 54.
  • Annegeret Dieksen, A katonai szolgálat megtagadása: fejlődések Magyarországon és Németországban. =  Daniel Heinz – rajki Zoltán – Simon Ervin: Szabadegyházak, vallási kisebséek és a diktatúrák Európában a 20. században. Gondolat K  – Hisorisches Archiv der Siebenten-Tags-Adventisten in Europa – Kisegyhz-litató Egyesület. Bp. – Friedensau 2013. 74.
  • Szántó Imre: 150 éves a hódmezővásárhelyi Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet. (magánkiadás)
  • Karasszon István, Collegium Doctorum VIII. 2013. 198. „… a nyolcvanas évek már óvatos szociográfiai kutatásokat tudtak felmutatni. Szimptomatikus, hogy ebben az idően ez kisegyhéz képviselője, a hetednapos adventista Szigeti Jenő talál rá egy meglehetősen másként gondolkodó marxistára, Kardos Lászlóra, aki éppenséggel nem volt kedvelt gyermeke a rendszernek, s együtt végeztek egy igen értékes szociológiai kutatást: a nazarénus közösségek életének a felmérését, ami meg s jelent 1988-ban: Boldog emberek közössége”  
  • Fazekas Csaba – Jakab Attila – Petrás Éva – Szita Szabolcs, A Magyarországi Jehova Tanui Egyház története. A kezdetektől napjainkig. Gondolat, Bp. 2017. 68.  
 17. Két próféta. Bp. l988. H.N. Adventista Egyház. Keresztény a világban 12. 105 old. (Két külön füzetben megjelent: 78. és 84. sz)
 18. Krisztus és a szombat (Erdélyi Lászlóval). Bp. l988. H.N. Adventista Egyház. 63. old.
 19. Próféták vagy jósok. Bp. l992. Adventi Kiadó. 34 old.
 20. Pedagógusok véleménye az egyházi iskolák indulásáról. Szemerszki Mariannnal és Drahos Péterrel. Bp. l992. Oktatáskutató Intézet. Kutatás Közben 184. sz.
 21. Felekezeti megoszlás Magyarországon (záró tanulmány) Kozma Tamással, Nagy Péter Tiborral és Tomka Miklóssal. Bp. l994. Oktatáskutató Intézet.
 22. Rousignol J. M.-Berki Ferencné- Kálmán Anikó – Kozma Tamásné – Szigeti Jenő: Képzésin és tanítási technikák (Elvek és eljárások kézikönyve) Phare program a Magyar Közszolgálat fejlesztésére és oktatására – sorozat Bp. 1995. 125. old. – Oktatói kézikönyv (85. old.) – (Melléklet-gyűjtemény) 35 old.
 23. Számadás. 60 év – 60 tanulmány Bp. l996. (30 példányban sokszorosítva.)
 24. Sorskédéseink a kereszténység fényében. Boldog Élet Alapítvány Kecskemét 1994. 2. kiad. l997. 3. kiad. 1999. 4o old. 4. kiadás 2015. 40. old
 25. Szövetségtől a reménységig. Kecskemét 1995. 2. kiad.1997.
 26. Kegyesség és folklór. (Tanulmányok a népi vallásosság történetéhez). Bp. 1998. Mundus.   Kb. 230 old. (Nem jelent meg pénzhiány miatt. A pályázatban nyert pénzből, politikai meggondolásból mást adott ki a kiadó)  
 27. Letűnt korok, régi titkok. Bp. 1999. Esély Mozaik Kiadó. 366 old. I. kötet. 2. kiad. Olvasók Háza, Bp. 2012. 333. (Bővített kiadás. Bővítmény: „Az idő és a számok titka” 241-273. old)
  • Lukács László, Vigilia 2001. 1o. 800. old.
  • Máté Zsolt: Átírják a  Bibliát? Új Ember 2001. dec. 2. LVII. évf 48. sz
  • Máthé-Tóth András: Szektablabla. Népszabadság, 2001. január 15.
  • Simon Zsolt: ATF Szemle 2003. 2. 45-46.
  • Komesz Mátyás, És szólt Isten „Legyen világosság!” A bibliai teremtés-elbeszélések üzeneteiből I. Pómkosdi Teológiai Főiskola. Bp. 2014. 319.

2001

 1. Gátol vagy véd a Tízparancsolat? Bp. 2001. Heted7világ. 2. kiad. 2002.(Evangélium mindenkinek) 125 old.- 3. kiadás: A Tízparancsolat. Bp, 2011. Olvasók Háza K.  
 2. Palackposta Márai Sándortól. Miskolc 200l. Bíbor Kiadó.157.
  • Szőke György: Palackposta Márai Sándortól Magyar Hírlap 2002. jan. 18. 15. sz. 12. old.
  • L. Pápai Luca: A XX. század Ulyssese. Szemelvények Márai Sándor kiadatlan írásaiból. Heti Válasz, 2002. febr. 22. 8. sz. 72-73.
  • Lőrinczy Huba: Világkép és regényvilág. Szombathely, 2002. Savaria University Press. 220. old
  • Lőrinczy Huba: Az emigráció jegyében. Szombathely, 2002. Savaria University Press, 115-117. 121-122.
  • Mészáros Tibor: Márai Sándor Bibliográfiája. Bp. 2003. Helkon Kiadó-Petőfi Irodalmi Múzeum. 503-504. old. 7155a tétel.
  • Salamon István – Méhes László: Egyszemélyes emigráció. Márai emlékek – töredékek. Miskolc, 2003. Bíbor K. 146-149. old.
  • Mészáros Tibor: Egy európai polgár diadalmenete. Márai-kiállításunk utazásának állomásai. . Irodalmi Múzeum 2002. Tavasz. 1. szám.
  • Rónay László, Márai naplói. In. „Nem süllyed az emberiség” Album amisorum. Szörényi László LX. születésnapjára. MTA Irodalomtudományi Intézet, 2007. 897. old.
  • Körözs Imre, „Nem kell mosás” – Márai Sándor: Hallgatni akartam. Magyar Narancs, 2013. szept. 2.

2002

 1. Mit mondanak a jelek a Bibliában? Bp. 2002. Heted7világ. (Evangélium mindenkinek) 113 old.
 2. Jézus ma is köztünk van. Bp. 2002. Heted7világ. 23 old. 2. kiad. Bp. 2007. 3. kiad. Bp. 2009. Arany Forrás. 24. old. „Üzenet

2003

 1. A hármas angyali üzenet. Bp. 2003. Heted7világ. (Evangélium mindenkinek) 116 old.
  • Simon Zsolt: Szigeti Jenő: Hármas angyali üzenet, ATF Szemle 2003. 2. szám 45-46. old.
  • Voigt Vilmos: A jövőre emlékezés. in. Barna Gábor (szerk) Idő és emlékzet. Bp. 2005, Kairosz. 17-18. old.
  • Tokics Imre: A Miatyánk, Olvasók Háza. Bp. 2011. 203
  • Voigt Vilmos, A vallás, mint szemiotikai rendszer. Valléstudományi szemle 2010. 3. 16.
 2. A hit Isten gyógyszere. Bp. 2003. Heted7Világ. 26. „Üzenet” 2. kiad. 2009
  • Tokics Imte, A Miatyánk, Olvasók Háza, Bp. 2011. 203.
 3. Mit jelent kereszténynek lenni ma? Bp. 2003. Advent K. 121 old.
  • Vince Kata Zsófia: Conversio és etnicitás a magyarországi zsidóságban. in. Déri Balázs (szerk.) Conversio. (Hagion Könyvek 1.) ELTE BtK. Vallástudományi Központ, Bp. 2013. 149. old.

2004

 1. Isten 21. századi rokonai. Bp. 2004. Heted7világ. 24. „Üzenet”
 2. Egyházak egy világ végén. (Tanulmányok az állam és az egyházak kapcsolatáról az ezredfordulón)   Advent Irodalmi Műhely, Bp. 2009. 173. old.
  • (Többeknek felajánltam a 2002-ben elkészült kéziratot. Heted7világnak, a Harmat Kiadónak, a Bíbor Kiadónak, 2006-ban Nové Bélának elküldtem, szóban még többeknek felajánlottam. Zarkáné Teremi Kriszta vállalta, Czinkota András is. Az Advent Irodalmi Műhely lektoráltatta Rozmann Károlynéval. A kész kéziratot 2009. júl. 1.-én a kiadónak leadtuk,a lektorálás 2009. augusztus 31.-én teljesen készen volt. )
 3. Isten terve a megváltás. Bp. 2004. Heted7világ (Evangélium mindenkinek) 191 old.
 4. Egy mai prédikátor vallomásai Szigeti Jenő versei 1. kötet (versek) Bp.2004. (Hétköznapi kereszténység) 119 old. (vászonkötésben is!)
 5. Az indulat elveszi a tisztánlátást. Bp. 2004. Heted7világ. 22 old. „Üzenet”
 6. Levél az örömről. Pál apostol levele a Filippiekhez. Bp. 2004. Élet és Egészség könyvkiadó. 99 old.
 7. Egy mai prédikátor vallomásai. Szigeti Jenő versei 2. kötet. Bp. 2004. Heted7világ. 137. old.  Benne: Isten ereje oltalmat ad a viharban (Üzenet) 103-134. old.
  • Halász Márti: Egy jó barát a sorokból. Szigeti Jenő és versei. Gyülekezeti Híradó. 18. szám 2005.III. negyedév.19.
  • Venyercsán László: Mennyei posta mindenkinek. Reflexió Szigeti Jenő verseiről. Békehírnök  , 2006. július 23-30. 237

2005

 1. Jézus megy velünk az úton. Bp. 2005.  Heted7világ. 212.
  • Tokics Imre, A Miatyánk, Olvasók Háza, 2011. 3
  • Szent Kereszt IX (2011) 3. szám 26. old.
 2. Miért engedi meg Isten? Bp. 2005. H. N. Adventista egyház Terézvárosi Gyülekezete – Boldog Élet alapítvány. 10. old. „Válaszok napjaink kérdéseire” – 2. bővített kiadása: u.o. 2009.
 3. Isten ereje oltalmat ad a viharban. Bp. 2005. Heted7világ. 23 old. „Üzenet”.
  • Tokics Imre, A Miatyánk, Olvasók Háza, Bp. 2011. 203.
 4. Megtalált kincsünk a nyugalomnap. Bp. 2005. Heted7világ.  Evangélium mindenkinek 132. old.

2006

 1. Protestáns népi látomások a XVIII. századból. I. kötet. Közreadja: Szigeti Jenő. L’Harmattan – PTE Néprajz- Kulturális Antropológia Tanszék. Bp. 2006. (Fontes Ethnologiae Hungaricae. II. Sorozatszerkesztő: Pócs Éva.  179.
  • Keszeg Vilmos, Peti Lehel és Pócs Éva, Álmok és látomások a 20-21. századból L’Harmattan – PTE Néprajz-Kulturális Anropológiai Tanszék. (Bp.) 2009.) Fontes Ethnologiae Hungaricae. VI. 49. 557.rg
  • Voigt Vilmos, Látomás. Kőszeghy Péter: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. VI. Főszerk. Köszeghy Péter. Bp. 2006. Balassi Kiadó. 456-461
 2. Életigenek. Egy mai prédikátor vallomásai.  Bp. 2006. Heted7világ Kiadó. Hétköznapi Kereszténység. 179 old (versek – elmélkedések)
 3. Megtaláljuk sebzett lelkünk gyógyírját.  Bp. 2006. Heted7világ24. Kiadó, Üzenet,

2007

 1. Megkopott hitünk. Bp. 2007. Arany Forrás Kiadó 118. old.88. old.
  • Tokics Imre. ATF Szemle, VII (2007) 2. 82.
  • Komesz Mátyás, És szólt Isten: „Legyen világosság”. A bibliai teremtés-elbeszélések üzeneteiből I. Pünkösdi Teológiai Főiskola. Bp. 2014. 319.
 2. Újjászületés örök életre vagy újraszületés? Bp. 2007. Arany Forrás K. 24. „Üzenet”
 3. A Jelenések könyve. Az ítélet hírnöke vagy a remény üzenete? Bp. Arany Forrás Kiadó, 2007.
  • Voigt Vilmos, A vallás, mint szemiotikai rendszer. Vallástudományi Szemle, 2010. 3. 16
 4. A Biblia képzelet vagy valóság? Bp. 2007. Arany Forrás K. 100. (Levél az olvasóhoz – Az emberjavítás szolgálatában. (Varga László). 5.-10. old – Tokics Imre: Előszó 11.- 13.old)
  • Tokics Imre: A Miatyánk. Olvasók Háza, Bp. 2011. 203.
  • Tokics Imre: A menedékvárosok. ATF – ORZsE. Bp. 2012. 17. 201   
 5. Jézus megy velünk az úton 2. Bp. 2007. Arany Forrás K. 200.
  • Tokics Imre, A Miatyánk. Olvasók Háza, Bp. 2011. 203.
 6. Hitünk a jóban erőssé tesz bennünket. Bp. 2007. Arany Forrás 23. „Üzenet”
 7. Még egy esély, hogy a rosszat jóvá tegyük. Arany Forrás K. Bp. 2007. 24. „Üzenet”

2008

 1. „Urunk, taníts minket imádkozni” Bp. 2008. H.N. Adventista Egyház Terézvárosi Gyülekezete – Boldog Élet alapítvány. 23. „Válaszok napjaink kérdéseire”
 2. Bibliai nyomokon. Bp. 2008. A Kisegyház-kutató Egyesület. 264 oldal.
  • Budapest Terézvárosi Gyülekezet Híradója 2008. október, 24. old.
  • Vallástudományi Szemle, 2010, 1. 205. old
 3. Még van választásod: misszió egy megromlott világban. Arany Forrás Kiadó. Bp. 2008. 24. old. „Üzenet”.
 4. A nagy ismeretlen: a Szentlélek. Arany Forrás Kiadó. Bp. 2008. 136 old. Evangélium mindenkinek.
  • Hajdú Éva, Szüzek a kuplerájban, Publio K. h.n. 2014. 39-40. 65, 75, 158
 5. Életsorsok – Bibliai emberek. Advent Irodalmi Műhely – Kezdj el élni Alapítvány. Bp. –Kecskemét 2008. 126.
 6. Isten gyermeke ma, szeretetközösségben Istennel. Arany Forrás K. Bp. 2008. 28. old „Üzenet”

2009

 1. A hit, ami a bajokon átsegít. Arany Forrás K. Bp. 2009. 24 old. „Üzenet.”
 2. A Biblia születése, a kánontörténet. Arany Forrás K. Bp. 2009. 100.
  • Zelnik József, A nagy szertartás. A bor csodája a mitikus időktől Dionüszoszon keresztül az eucharisztiáig. Kairosz K. Bp. 2010. 182.
  • Tokics Imre, A menedékvárosok. ATF – ORZsE. Bp. 2012. 201
 3. Jézus meg velünk az úton 3. Arany Forrás. Bp. 2009. 159.
 4. Még nincs késő, Menjünk közelebb Istenhez, Arany Forrás, Bp. 2009. 24 old.
 5. Egyházak – egy világ végén, Advent Irodalmi Műhely, Bp. 2009, 173 old.
  • Simon Ervin, Harcos apologéta vagy felelősségre vont bűnbak? in. Bárth Dániel (szerk.) Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon, ELTE BtK. Folklore Tanszék, Bp. 2013, 260, 285.
  • Adventisták Békésen. Veres győző visszaemlékezése. H.N. Adventista Egyház Békési Gyülekezet. Békés, 2014. 21.23.57.73.
 6. A gonosz akkor győz, ha a jó tétlenkedik. Bp. 2009. Arany Forrás. 24. old. „Üzenet”
  • (Halász Edit): – Budapesti Terézvárosi Gyülekezet Híradója 2009. augusztus 21. old

2010

 1. A szeretet hídja a könyörületesség. Arany Forrás, Bp. 2010. 24 old. „Üzenet”
 2. Barátaink a Bibliából. Advent Kiadó – Kezdj el élni Alapítvány. Bp – Kecskemét, 2010. 40
 3. A csoda Isten szeretetének ajándéka, Arany Forrás. Bp. 2010. 24. „Üzenet”
 4. Az öröm iskolája. Munkafüzet csoportos beszélgetéshez. Bp. 2010.(A gyülekezetépítés füzetei 1.) Hetednapi Adventista Egyház Terézvárosi Gyülekezete. 21. old
 5. Jézus, a változatlan. Advent Kiadó Bp. 2010. 39 old.

2011

 1. Miért van annyiféle vallás? Bp. 2010. Hetednapi Adventista Egyház Budapest Terézvárosi Gyülekezete, „Boldog Élet” Alapítvány. 38. old
  • (Vitéz Ferenc) Néző Pont VII. évf. (2012) 44. kötet 71.
 2. A hazugság az elrejtett bűn. Olvasók Háza, Bp. 2011. 24.
 3. +Miért éppen a szombat? Hetednapi Adventista Egyház Terézvárosi Gyülekezete – „Boldog Élet” Alapítvány. Bp. 2011. 35 oldal.
 4. Hűség Istenhez – jóakarat az emberekhez. Széljegyzetek egy törvény margójára. „Boldog Élet” Alapítvány. Bp. 2011. 40 old.  (Részlet a könyvből: (Terézvárosi) Gyülekezeti Híradó. 2011.41. sz. 18-21. A könyvecske egész szövege: Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia. Konferenciakötet, Bp. 2011. 153-180.
  • Jakab Attila, Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia. Bp. 2011. november 21. Konferenciakötet. Egyházfórum XXVII (II. új) évfolyam, 2012/1. 42-45.
 5. A lélek gyógyulása, a test felépülése, Olvasók Háza, Bp. 2010 (2011) 24 old.
 6. A Szentírás megismerése és megértése, Olvasók Háza, Bp, 2010 (2011) 103 old

2012

 1. Jónás, a menekülőn próféta. Kezdj el élni Alapítvány, Kecskemét, 2012. 36. Részlet a „Két Próféta” c. könyvből. (17. sz.) 2. kiad. 36. old.
 2. (Rajki Zoltánnal) A Szabadegyházak története Magyarországon, 1989-ig. Gondolat. Bp. 2012. 406 old.
  • Holló Péter (szerk.). Háttér. Állambiztonsági dokumentumok a H. N, Adventista Egyház magyarországi történetéből. Spalding Alapítvány. Bp. 2012. 21. old. 1. jegyz. – 23. old. 17. jegyz.
  • Gyarmati Gyöngyi, Szabad egyházak – szabad államban. Gyülekezeti Hiradó, 2012, július (45. szám) 26.
  • Gyarmati Gyöngyi, Vigília, 2013.  
  • Szekeres Nóra, Hiánybetegség? Szabadegyházak Magyarországon. Magyar Nemzet Magazin, 2012. november 10 35. old.
  • Lakatos Judit (könyvismertető) Egyháztörténeti Szemle 13. évf. (2012). 4. 122-124.
  • Fazekas Csaba, Magyar Tudomány 2013.9. 1147-1150.
  • Simon Ervin, Harcos apologéta vagy felelősségre vont bűnbak? in. Bárth Dániel, Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon, ELTE, BtK. Folklore Tanszék, Bp. 2013. 258. 284.
  • Adventisták Békésen. Veres Győző visszaemlékezései. H. N. adventista Egyház. Békési Gyülekezet. Békés, 2014. 19, 22, 27, 31.
  • Cselényi István Vallástudomány Szemle, 2014. 1-2.
  • Gyetvai Gellért – Rajki Zoltán, Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon. Cigány Módszertani és Kutató Központ, Békés, 2014. 211.
  • Gellért Gyetvai – Judit Désfalvi, Changing Roma Identity, A New Kind of Double Identity and How To Model It. European Journal of Mental Helth 11. Volume (2016), Numbers 1-2- April. 36-59.
  • Nagy-Ajtai Ágnes, A pünkösdi mozgalom korai éveinek missziótörténete Magyarországon.  Egyháztörténeti Szemle XVII. évf. (2016). 1. szám, 24-40.
  • Fazekas Csaba, Waco és a szektakérdés Magyarországon, 1993. egyháztörténeti Szemle XVII. (2016) 1. 79. 83.  
  • Bereznaí Zsuzsanna, „Éds Szűzanyám, fogd a kezem…!” Toll és Ecset. Kecskemét, 2017. 23. 413.
  • Fazekas Csaba – Jakab Attila – Petrás Éva – Szita Szabolcs, A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház története. A kezdetektől napjainkig. Gondolat. Bp, 2017. 17.18.40. 43. 46. 88. 107. 205. 207. 442.443
 3. Még ma élj a szeretet törvénye szerint. Olvasók Háza, Bp. 2012. 24. old (Megújul Élet)
 4. Sosem késő Istenhez fordulni, Olvasók Háza, Bp. 2012, 24. old (Megújult élet)
 5. Hazafelé – Jézus felé (versek, meditációk) Olvasók Háza, Bp. 2012. (Keresztény élet) 144. old.
  • Petrőcz Lászlóné, Hazafelé – Jézus felé, Reformátusok Lapja, LVI. 35. szám (2012) aug. 26. 9. old. – Praznovszky Mihály (szerk.) Petrőcz Lászlóné Balatonfüred díszpolgára. Balatonfüred, 2013. 181-182. (A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 68).
  • E.K.Zs (Egerváriné Kökényes Zsuzsa) Irodalmi est. AdventInfo 2012. okt. 17. XIV. évf. 7. sz. 7. old.
  • (Vitéz Ferenc), Szigeti Jenő: Hazafelé – Jézus felé. Néző Pont. VII. 212. november 47-48. körwr. 357-358.  
  • Szegedi Kovács György, Vonat (Szigeti Jenőnek) (vers). Vár.2012.4. VIII. 21.
 6. Illés, a hozzánk hasonló ember. Kezdj el élni Alapítvány, Kecskemét, 2012. 47. old.
 7. A próba eszköz Isten kezében. Olvasók Háza. Bp. 2012. 24 old.
 8. Viszel-e örömet mások életébe? Olvasók Háza. Bp. 2012. 24. old. (Megújult Élet)
 9. A Biblia jó válasz életünk kockázataira. Olvasók Háza, Bp. 212. 24. old (Megújult Élet)
 10. Letűnt korok, régi titkok 2. Olvasók Háza, Bp. 2012. 332. old (A bibliai kor világa. Bibliai felfedező).

2013

 1. Isten előtt a holnap mindig tiszta. Olvasók Háza, Bp. 2013. 24 old. ((Megújult Élet)
 2. A csodától a próbáig. Olvasók Háza, Bp. 2013. 399. oldal (Lelki Élet) – A 31,33,35,39,44,48,50,54,55,58,61,62,65,66,67,69,73,76,80,81,85,86,88. számú füzetek egy kötetben)
 3. 100 éve történt. A Duna Unió megszervezésének emlékére (1912-1919). Advent K. Bp. 2013. 34.
 4. Kik a boldogok? Jézus Krisztus boldogmondásai, Bp – Kecskemét, Advent Kiad – Kezdj El Élni alapítvány, 2013. 30. old.
 5. Pánik a próféciák körül Advent Kiadó, Bp. 2013.38 old.
 6. Engedelmesség és ellenállás, Olvasók Háza, Bp. 2013. 24. old
 7. A remény erősebb a félelemnél. Olvasók Háza, Bp. 2013, 24. old
 8. Isten simogató tenyerében, Beszélgetés Szigeti Jenővel. A beszélgetőtárs: Tyentés László, Boldog Élet Alapítvány, Bp. 2013. 61 old.
 9. Több szeretettel jobb lenne az életünk. Olvasók Háza Kiadó, Bp. 2013. 24. old (Üzenet. A Biblia mutatja az utat)

2014

 1. Az őszinteség hoz igaz megbékülést. Olvasók Háza. Bp. 2014. 24. (Üzenet. A Biblia mutatja az utat)
 2. A hit ABC-je (Közelebb a Bibliához) Olvasók Háza. Bp. 2014. 111. old. (Útjelző)
 3. „Gyümölcseiről ismeritek meg” Advent Kiadó, Bp. 2014. 42. (Részletek az 59. sz. –l kisebb kiegészítésekkel).
 4. Visszaút a hithez. Olvasók Háza. Bp. 2014. (Menedék. Menekülés Istenhez).
 5. Vallomások a szeretet titkáról, Olvasók Háza. Bp. 2014. 503. (Lelki élet). A 42. 53. 64. és részben a 83 anyaga – kiegészítve 365 írásra.
 6. Bizonytalanság és kétely, Olvasók Háza, Bp. 2014. 24.  (Megújult élet).
 7. A szeretet választása, Olvasók Háza, Bp. 2014. 24. (Menedék. Menekülés Istenhez)
 8. Hithősök a Bibliában 1. Akik hinni tanítanak. Olvasók Háza, Bp. 2014. (Útjelző) 172. old.

2015

 1. A fény felé (versek) Arany Forrás Bp. 2015. 192. Keresztény élet.
  • Vitéz Ferenc, A fény felé – Szigeti Jenő versei.  Néző-Pont. XII. 2017. április. 77. ktet
 2. Hithősök a Bibliában 2. Akik hinni tanítanak Arany Forrás Bp. 2015. 176.
 3. Az evangélium a megváltozott világban. Arany Forrás, Bp. 2015.24 Menedék
 4. Fáy Ferenc, Évák, Szerelmi dalciklus 1946-1948. Pannonia Könyvek (Pro Pannonia Kiadói Alapítvány. Pécs, 2015.158. (Fáy Ferenc Éváiról című bevezető 5-14. lásd: Tanulmányok 323)
 5. A hit ÁBC-je 2. Aranyforrás K. Bp. 2015. 111.
 6. Isten szeret téged, ne mondj le róla. Arany Forrás K. Bp. 2015. 142. (Keresztény Élet)
 7. A megváltáshoz vezető út. Arany Forrás Bp. 2015. 24. (Menedék)

2016

 1. Tihamér, a kis kamasz hangya bemutatkozik. Bayer Beatrix rajzaival. Katica Könyv Műhely. Pécel, 2016. 39 old.
 2. Vég lesz világunknak, teljesülnek a bibliai jelek?  Arany Forrás Kiadó, Bp. 2016. 24. old (Üzenet)
 3. A hit megvalósulása, a teljesülő remé)ny. Arany Forrás Kiadó, Bp. 2016. 141. (Keresztény Élet)

2017

 1. Isten tanítani küldött. Arany Forrás Kiadó. Bp. 2017.415. (Bibliográfia) Sorsok, életek, igaz történetek” sorozat.
 2. Aki nem hiszi, járjon utána. Múltunk igaz történetei. Bayer Beatrix illusztrációival. Katica Könyvműhely, Bp. 2017.182. Petrőczi Éva. Morzsalakoma. (hátsó fülszöveg