1960-as évek: 1966, 1967, 1968, 1969
1970-es évek: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979
1980-as évek: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
1990-es évek: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
2000-es évek: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
2010-es évek: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017


1966

 1. A karcoló tű evangélistája. Rembrandt bibliai rézkarc ai. Reformátusok Lapja 1o. év. 18. szám. l966 máj.1 – 11. évf. 5o. szám. l967. dec. 17-ig. (32 rézkarc elemzése)
  • A karcoló tű evangélistája. 1966.máj. 1. 4. old.
  • Ádám és Éva. máj. l5. 4. old.
  • Ábrahám megvendégeli az angyalokat. jún. 12. 4. old.
  • Hágár elűzetése. jún.26. 4. old.
  • Ábrahám Izsákkal beszélget. júl. 10. 4.
  • József elbeszéli álmát. júl. 17. 4.
  • József elvesztésének hírét hozzák Jákobnak. aug. 7. 4.
  • Az imádkozó Dávid. aug. 21. 4
  • Az angyalok megjelenése a betlehemi mezőn. okt. 16. 4.
  • A pásztorok hódolása.  nov.6. 4.
  • Jézus bemutatása a templomban. nov.20. 4.
  • Menekülés Egyiptomba. dec. 11.4.
  • A tizenkét éves Jézus a templomban. 1967. jan. 8. 4.
  • Hazafelé Jeruzsálemből. jan. 22. 4.
  • Jézus prédikál. febr. 5. 4.
  • Az adópénz. febr. 19. 4.
  • Keresztelő János lefejezése. márc.5. 4.
  • Jézus kiűzi a kufárokat a templomból. ápr.9. 4.
  • Az irgalmas samaritánus. máj.14. 4.
  • A tékozló fiú. jún. 4. 4.
  • Lázár feltámasztása. jún. 18. 4.
  • Jézus betegeket gyógyít. júl. 2. 4..
  • Jézus az olajfák hegyén. júl. 16. 4.
  • Ecce ho
  • mo. júl. 30. 4.
  • A három kereszt. aug. 13. 4.
  • Levétel a keresztről. aug.27. 4.
  • Jézus Krisztus sírba tétele. szept. 1o. 4.
  • Az emmausi vacsora. szept. 24. 4.
  • Jézus megjelenik tanítványainak. okt. 8. 4.
  • Péter és János betegeket gyógyít. okt. 22. 4.
  • István megkövezése. nov. 12.
  • A szerecsen komornyik megkeresztelése. dec.10. 4.
  • Rembrandt és a Biblia. dec. 17. 4.
 2. A kispolgári vallásosság csődjéről. Theologiai Szemle (ThSz) 9. évf. (új folyam) 1966. 1-2. 61-62.
 3. Megjegyzések „Az erdélyi és alföldi baptista misszió kezdeti korszakai” című cikkhez. ThSz. 9. évf.1966. 3-4. 99-101. old. (Pechtol Jánossal)
  • Heinz, Daniel, Church, State and Religious Dissident. A History of Seventh-day Adventists in Austria, 1890-1975. Frankfurt am Main 1993. Peter Lnag, 65.old. 2. jegyz.
  • Bereczki Lajos (szerk.), Krisztusért járva követségben. Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 éves történelméből. Bp. 1996. Baptista Kiadó 43. old. 23. j.
 4. Egy Pederdi Andor versről és Michnay László emlékéről ThSz.9. évf. 1966.5-6. 176-177. old.
 5. A ló művelődéstörténeti képe a Szentírásban. ThSz. 9.évf. 1966. 7-8. 224.
 6. Egy középkori tipológikus írásmagyarázat képekben. Lelkipásztor. 41.évf 1966. 8. 500-502.


1967

 1. Igehirdetésünk és közös nyelvünk kérdése. ThSz l0. l967. 1-2. 36-39.
 2. Dietrich Bonhoeffer élete, tanítása és hatása a magyar teológiai irodalomra. Lelkipásztor. 42.évf. 1967. 213-227.
 3. Ketten Spurgeon magyar hallgatói közül. Békehírnök l967. febr. l5.


1968

 1. A hazafiság és nemzetköziség teológiai vonatkozásai. in. „Ezt cselekedd és élsz” Szabadegyházak Tanácsa. Bp. 1968.
  • Táborszky László, „Ezt cselekedd és élsz”. Lelkipásztor XLIII. évf. (1968). 12. 736-738.


1969

 1. Martin Luther King bibliográfia. In. Másokért – mindenkiért. Bp.l969. Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa.
 2. Egy Balaton-úszó 1787-ből. Jelenkor 1969. 6-7. sz. – Kabdebó emkékkönyv ???????


1970

 1. Milton Elveszett Paradicsom-a Magyarországon. ItK. 1970. 2. 205-213. (különnyomat is)
  • Külős Imola: A puritán/pietista kegyesség nyomai a kárpátaljai népi vallásosságban. ATFSzemle 2005.1. 54. old 25. lábjegyzet.
  • Szentmihályi Szabó Péter: Milton. in. Király István – Szerdahelyi István (szerk) Világirodalmi Lexikon, Bp. Akadémia 1982. 411.
  • Kókay György? A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-1849. Bp. Akadémia 1975. 103.. 263
 2. Egyházaink az l9l9/2o-as ellenforradalmi fordulatban. ThSz. 13. 7-8. 22o-226.
 3. A „Jézushoz vezető út” 11. magyar kiadása. ThSz. 13. l970. 7-8. 252-254.
 4. A miskolci evangélikus gyülekezet az 1918-19-es forradalmak idején a sajtó tükrében. Lelkipásztor 45. l970.  3. 151-164.
 5. A pünkösdi mozgalom történeti gyökerei. Bp. 1970. (Később megjelent . Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról” Bp. 1981.165-185. 284-286.)


  1971

 1. Miskolci orvostörténeti múzeum. Orvostörténeti Közlemények 60-61. 1971. 339-340.
 2. Az Advent Kórus 3o éve. Békéscsaba 1971. (kézirat) 9. old
 3. A módszeres egyháztörténeti kutatás metodológiája (Előadás az Evangélikus Egyháztörténeti Szakcsoportban) l97l. (kézirat)
 4. Kiállítás a 125 éves magyarországi baptista egyházról. ThSz. l971. 7-8. 241-245. (A Magyarországi Baptista Egyház történetének rövid összefoglalója jegyzetekkel).  
 5. A nazarénus énekeskönyv története. Békéscsaba. 1971. (kézirat). 26 old. (Később megjelent:Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról” Bp. l981. 41-58. 258-262).


1972

 1. A keresztény házasság alapkérdései. Előadás az Országos Továbbképző Lelkészértekezleten. Balatonlelle l972. jún. 4. (Sokszorosított kézirat szétosztva a résztvevőknek)
 2. A vallás és a szabadidő. Bp. l972. (Kézirat. Előkészítő tanulmány a MTA szabadidő kutató munkacsoportjának.) 19. old.
 3. A Duna Unió 1912-1919. Békéscsaba l972 (kézirat. Részben megjelent a „Fejezetek a H.N. Adventista Egyház magyarországi történetéből” (Bp.1985.) 127-157. oldalán)
 4. A konstantíni fordulat. (Pódium discussio Dr. Makkai Lászlóval. Debrecen. Református Teológiai Akadémia. 1972. nov. 26. (kézirat) 5 oldal (A résztvevőknek szétosztva).


1973

 1. A szabadságharc kora. Lelkipásztor. 48. l973. 9. 558-562. (Az Evangélikus Egyház és a magyar állam)
 2. Brueghel bibliai képei. (Tanulmány folytatásokban. Békehírnök 1973-1975)
  • A festő. Bh. 1973. nov. 4. 17:43-44. 179.
  • A betlehem népszámlálás. 1566. Bh. 1973. dec. 16. 17:47-48. 197.
  • A betlehemi gyermekgyilkosság. 1567. Bh. 1973. dec. 30. 17: 49-50. 2o7.
  • Bábel tornya. 1563. Bh.18:3-4. 1974. jan. 15.
  • Pál megtérése 1567. Bh. 18:11-12. 1974.ápr. 39.
  • Keresztelő János prédikációja 1566. 1-2. Bh.  18:15-16 1974. …. 67.
  • A vakok. 1568. Bh. 18: 31.32.1974. szept.5. 131
  • Saul öngyilkossága. Bh. 19: 8.1975. febr. 23. 31.
  • A hűtlen pásztor.  Bh. 19: 17. 1975.ápr. 27. 68.
  • A Kálvária. 1564. Bh. 19:34. 1975. aug. 24. 137.
  • Az imádkozó pásztor. Bh. 21: 5. 1977. jan. 30. 5. sz. 23. old (A sorozatból kimaradt kép)
 3. Két apróság Jézus nagy történeti vázlatpróféciájából. (Egy elsikkadt ószövetségi utalás. – Egy furcsa közmondás.) Lelkésztájékoztató (Lt) 8. l973. 10-12. 118-119.
 4. Az egyezmény és a magyarországi egyházak új irányvétele. ThSz. 1973.11-12. 324-330. (Kissé átdolgozva: „És emlékezzél meg az útról” Bp.1981. 213-233. 288-290.
  • Poór József(1981): Századunk és a protestantizmus. Kossuth K. Bp. 16. 110. 307  312.
 5. Protestáns népi olvasmányok a XIX. században az Alföldön. Ethnographia. 1973. 3. 332-34l. (klny.)
  • Molnár Ambrus, A református egyház és az új vallási csoportosulások. in. Bartha Tibor – Makkai László (szerk.), Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből 1867-1978. Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Bp. 1983. 506,
  • Tüskés Gábor: A protestáns közösségek népi kultúrájának néhány kérdése. in. Népi kultúra – Népi társadalom XIV. Bp. 1987. 228. 32. lábjegyzet. 232. irodalom jegyzék.
  • Petrőczi Éva: Egy magyar puritán „bestseller” Pápai Páriz Imre Keskeny útja- in. Petrőczi Éva, Kagylókürttel harangozni. Debrecen – Bp. 2011.59-60.,
  • Tomka Miklós: A protestáns közösségek népi kultúrájának néhány kérdése. in. Népi kultúra – népi társadalom XIV. köt Bp. 1987. 215-233. klny. isé


1974

 1. „Az egek erősségei megrendülnek” Lt. 9.1974. 1-2. 11-14.
 2. Két nehezen érthető kép a Hegyi beszédből. („…ha pedig a só megízetlenűl” Mt 5:13.- „Valaki azért egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül…” Mt 5:19.  Lt.9. 1974. 3-4. 65-68.
 3. Mit mond nekünk a magától növekedő vetés (Mk 4.26-29) példázata. Lt. 9. 1974. 5-6. 86-89.
 4. „A férj nem ura a maga testének, hanem a felesége”  (1Kor 7:4). Lt. 9.1974. 9. 2o-26.(172-178)
 5. „…A teremtett világ sóvárogva várja…” (Róm 8:18-23). Lt. 9. 1974. 10-11. 179-188.
 6. Johanna nőpápa? Lt. 9. 1974. 12. (231-233)
 7. Szövegtörténeti problémák János írásaiban. Lt. 9. 1974. 12. 234-239


1975                    

 1. A Jehova tanúi (Palotay Sándorral). /A nevét adta hozzá, hogy megjelenhessen/. ThSz. XVII. 1975. 5-6 163-l74.
 2. A történelem útján Gyakorlati kereszténység (Michnay Lászlóról). Bh. 19:22. 1975. június 1. 87.
 3. Érdekes apróságok az Ószövetségből. (Páncéling a teráfon. – Milyen állat a behemót és a leviathán?  – Mi közöm nékem hozzád, te asszony?) Lt. 10. 1975.1-2. 18-23.
 4. Vallásszabadság és a szocializmus a szabadegyházak szemszögéből. Lt. 10. 1975.3.60-64.
 5. A  diakoneo, diakonia, diakonosz fogalma az Újszövetségben. Lt. 10. 1975. l71-178.


1976

 1. „Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő” Lt. 11. l976. 1-2. 34-36.
 2. A Jelenések könyvének helye a kánonban. Lt. 11. l976. 3-4.118-123.
 3. A magyarországi szabadegyházi közösségek keletkezése és a protestáns egyházak. ThSz. 19. 1976. 3-4. 71-77. – lásd. Megemlékezzél az útról ..13-kk
  • Bereczki Lajos (szerk), Krisztusért járva követségben. Tanulmányok a magyarországi baptista misszió 150 éves történetéből. Bp. 1996. Baptista Kiadó. 91. old. 24. lágj.
  • Molnár Ambrus, A református egyház és az új vallási csoportosulások. in. Bartha Tibor – Makkai László (szerk.), Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből 1867-1978. Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Bp. 1983. 506.
 4. M.B. Czechowsky munkája Magyarországon. Lt. 1976. 3-4. 129-137.
 5. A közös keresztény tradíció szektás elszíneződései. (pódium discussio Dr. Makkai Lászlóval) 1976 aug. 25. kézirat. (Sokszorosítva a résztvevők között szétosztva).


1977

 1. A gályarabok kora a legújabb kutatások tükrében. Lt. 12. l977. 6-7. 103-107
 2. Mária a kegyelembefogadott vagy az ég királynője. Lt. 12. 1977. 1. 27-34. Békehírnök. 1977. 34.old. (korábban. Bh. 1967. szept. 15- nov. l. négy folytatásban.)
  • Küllős Imola – Sándor Ildikó (2009): Két kárpátaljai parastpróféta szent iratai. L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológiai Tanszék. Bp.  
 3. A japán vallás ma. ThSz. 20. l977. 3-4. 97-100.
 4. Az ókori keresztyénség újabb emléki Pécsett. Lelkipásztor. 1977. 7. 421-424.
 5. Jézus pokolra szállása. Lt. 12. l977. 129-131.
 6. Delfinbőr takaró a Szent Sátoron. Lt. 177. 142-144. Lásd: l. 25. 37-39. „Letűnt korok…
 7. Karácsony. Lt. 12. 1977. 153-155.
 8. A héber zene. (Előadás a Szabadegyházak Tanácsa Egyházzenei tanfolyamán.) Bp. 1977. május. (sokszorosítva, majd nyomtatásban: „Letűnt korok, régi titkok” (Bp. l999) 154-189.
 9. Pál apostol tanítása a felsőbbségről. (pódium discussio. Dr. Varga Zsigmonddal) Debreceni Református Teológiai Akadémia. 1977 ápr. 16-17. Kézirat) 1978.


1978

 1. Páncéling a teráfon. In. Veletek vagyok. Bp. l978. 206. Lásd: 1.25.24-26. – Letűnt korok…
 2. Novák Antal halálának centenáriuma. Th Sz. 21. 1978. 1-2. 54-56. – Megemlékezzél az útról…?
 3. A házasság válsága Lt. 13. l978. 4. 47-49.
 4. A közös keresztyén tradíció szektás elszíneződései. Th Sz. XXI (1978) 147-152 – Megemlékezzél az útról..
 5. A tordai zsinat négyszázadik évfordulója. Békehírnök. 22:23 1978. jún. 4.102.
 6. „…és annak száma 666”. Lt. 13. 1978. 9-10. 134-135. Békehírnök. 23:6 (1979). febr. 11. 25.od.
 7. A napkeleti csillag. Lt. 13. 1978. 12. 153-15.
 8. Luther és Werbőczi találkozója. Békehírnök, 1978.44. 1978. okt.29. 189. old.


1979

 1. Az esztergomi református gyülekezet a Tanácsköztársaság idején. Új Forrás. 1979. 2. 59-63.
 2. Békekövetségben. Csopják Attila útja az első Magyar Köztársaság szolgálatában. Békehírnök. 1979. 55.old. – Megemlékezzél az útról
 3. A mértékletesség elve a h. n. adventista teológiában. Lt. 1979. júl. 94-95.
 4. A gyermekek élete a Bibliában. Lt. 14. 1979.  
  • „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket”.  2. 21.
  • A névadás. 3-4. 37
  • A körülmetélés. 5. 60-61.
 5. A szakadár mozgalmak teológiai vizsgálata. Előadás Országos Lelkipásztori Értekezleten, Budapest, l979. július l. )  Sokszorosított kézirat 9 old. Német és angol fordítása is elkészült. – Egyházak egy világ végén
 6. Sáskajárás Bh. 23: 9. (1979) márc. 4.- Letűnt korok…
 7. A poklosság régen és ma. Bh. 23:36. 1979. szept. 9.154.old Letűnt korok…

1980

 1. A szlovákiai baptista misszió centenáriuma. Bh. 24:17. 1980. ápr.27. 78. old.
 2. Az utolsó római (Az 1500 éves Boethius). ThSz. 23. 1980. 1l. 42-44.
 3. A református egyház kapcsolatai a protestáns kis egyházakkal a két világháború között. ThSz. 23.1980. 2. 87-92. – Megemlékezzél az útról
  • Fodor József, A kisegyházak történelmi útja a szocializmust építő Magyarországon (kandidátusi értekezés) Debrecen, 1983. (kézirat) 61-62.
 4. Jézus, a  gyógyító. Lt. 1980. 88-90.
 5. Kiss Lajos három levele. Confessio. 3. 1980.l. 87-90. – Megemlékezzél az útról…
 6. Az ezer éves Gellért püspök. Bh. 1980. okt. 5.
 7. Igen biztos-e nálunk a prófétai beszéd? Lt. 1980. okt. 152-154. 172-179.

1981

 1. A pünkösdi mozgalom kialakulásáról és ökumenikus kapcsolatairól. ThSz. 24. 1981. 4. 224-229.
  • Fodor József, A kisegyházak történelmi útja a szocializmust építő Magyarországon (kandidátusi értekezés), Debrecen 1983. (kézirat), 69
 2. A mennyei szentélyről és a vizsgálati ítéletről szóló tanítás Dániel könyvében. Lt. 1981. szept. 15-20.

1982

 1. A Szabadegyházak Tanácsa rövid története. in. Szeretettel szolgáljatok. 1982. 19-26.
 2. Michnay László emlékfája Jeruzsálemben.  u.o. 149-156. – Megemlékezzél az útról…
 3. A saruról, meg a szíjáról. Bh. 1982.4.14. – Lásd. 1.25. 115-118.  – Letűnt korok
 4. A módszeres kutatás metodológiája (Előadás az Evangélikus Egyháztörténeti Szakcsoportban. Sokszorosított. 8 old.)
 5. Időszámítás a világ teremtésétől. Lt. 1982. jan.-febr. 3-5. old.
 6. A szolgálat teológiája a szabadegyházi közösségekben (A szabadegyházi közösségek értékváltása a felszabadulás utáni magyar társadalomban). Th Sz.  XXV. évf. 1882. 2. 72-75.
 7. A Református Egyház és a Szabadegyházak Tanácsa kapcsolatai a lelkészképzésben. ThSz. XXV.évf. 1982. 3. sz. 137-139.
  • Fodor József, Adalékok a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa történetéhez, tagegyházainak szociáletikai tanításainak specifikumaihoz. in. Tájékoztató. A Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus  Oktatási Főosztályának Kiadványa, 1983. 6. 73-99.
 8. Névadás a Bibliában. Bh. XXVI. 46.1982. nov. 14. 194. old. – Letűnt korok
 9. Az eszkatológikus próféciák hermeneutikája. Lt. 1982. szept.-okt. 167-175.
 10. A magyarországi protestáns teológiai gondolkodás főbb csomópontjai a felszabadulás után. in. Kocsis Elemér – Poór József (szerk.) Marxizmus – kereszténység – protestantizmus. Valláselméleti szimpozion. Protestáns-marxista dialógus. Bp. l982. Kossuth K. 269-277.
  • Poór József, Marxista filozófusok és protestáns teológusok párbeszéde Debecenben. In. Debreceni  Szemle, 1982, 1. 91-106.
  • Poór József (1986): A protestáns teológia Magyarországon 1945-1985. Kossuth K. (Bp.) 20. 105.
  • Makkai László: A debreceni szimpozion és dialógus keresztény szemmel, Filozófiai Figyelő, 1982. 1-2. 79-89 (86-87)
  • Fodor József, Adalékok a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa történetéhez, tagegyházainak szociáletikai tanításainak specifikumaihoz. in. Tájékoztató. A Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus  Oktatási Főosztályának Kiadvénya, 1983. 6. 73-99.
 11. Négyszáz éves a Gergely naptár Magyarországon. in. Lelki közösség l983. Bp. l982. Szabadegyházak Tanácsa. 152-154.
 12. Adventisták és az archeológia. Lt. 1982. nov.-dec. 202-204.

1983

 1. „Steps to Christ” has interesting history in Hungary. Adventist Review 1983. febr. 3.
 2. A magyarországi adventista egyház múltjának néhány missziótörténeti tanulsága. Lt. 1983. jan.-febr. 12-16. – márc.-ápr.79-83. –
 3. Keresztyénség a nagykorú világban. – Dietrich Bonhoeffer 1944. augusztus 3.-i levele. ThSz. XXVI. (1983). 1. 31-37.
 4. Forradalmi zászlók alatt. Somogyi Imre 1918-19-ben. in. Somogyi Barnabás (szerk.): Csontokba zárt tűz. Bp. (1983) 81-106.
 5. Születésnapi köszöntő egy Raffaello-kép előtt. Bh. 27:33. 1983. aug. 14. 138.
 6. „Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel” (Evangélizációs segédanyag lelkipásztoroknak 1983/84. évre. Sokszorosítás. 32 old.)
 7. Száz éve született Minck Adolf a Magyar Unió első elnöke. Lt. l983. júl.-aug. 133-134.
 8. E.G. White értékelése a magyar adventista egyházban.  Lt. 1983. júl.-aug. 150-151.
 9. A hit általi megigazulás a mai adventista teológiában. Lt.  1983. szept.-okt. 230-238.
 10. Hatszáz évvel ezelőtt halt meg Wyclif János. In. Az én házam népe l984. Bp. 1983. Szabadegyházak Tanácsa. 181-184.
 11. Michelangelo: A szent család. Bh. 27:52. 1983. dec. 25. 218

1984

 1. Luther öröksége és a szabadegyházak. Lt. 1984. jan.-febr. 38-41.
 2. A keresztyénség jövője. ThSz. XXVII. 2. 1984. 110-112
 3. Kerényi Jenő bibliai szobrai. Lp, LIX. 1984. 6. 363-364.
 4. Egy régi magyar híradás a pápaság halálos sebéről. Lt. 1984. 257-268 (?)
 5.  A XVIII. század első felének magyar imádságirodalma. In. A Magyarországi Református Egyház Teológiai Doktorainak Kollégiuma Évkönyve 1983. Bp.1984. 257-288.
 6. A Biblia és a művészetek. TV előadás 1984. szept. 7.-én (Többször lejátszott szabadegyetemi előadás!)
 7. Raffaello elrabolt „Férfiképmás”-ának vallatása.. in. Múlt, jelen, jövő. 1985. A Szabadegyházak Tanácsa tagegyházainak naptára.Bp.1984.196-199.
 8. A 40 éves út. A Szabadegyházak Tanácsa történetének vázlata. In. Ne félj te kicsiny nyáj. Bp. 1985. Szabadegyházak Tanácsa. 100-107. Ugyanez: Lelkipásztor.LX. 2. 1985. 100-105. Lt. 1984. 196-199.
 9. La vie religieuse en Hongrie. Consience et liberte. 28. (németül, olaszul, spanyolul, portugálul valamint szerb-horvátul is)
  • Introduction 44-45.
  • Brief historique du christianisme en Hongrie 46-49
  • Les communautes d’Eglises libres dans société hongroise. 77-80.
  • Dialogue entre chrétiens et marxistes. 128-129.
 10. Luther és Werbőczi találkozója. in. Fabiny Tibor (szerk.) Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből.  Bp.1984. 195-208.

1985

 1. Az élő gyülekezeti ének. ThSz. XXVIII. (1985). 2. 98-10
 2. Die gesellschaftliche Weranderung der freikirchen Gemeinschaften in der ungarischen Gesellschaft nach der Befreinung.  In. Ergebnisse und Möglichkeiten des Cristlich-Marxisten Dialoges. Debrecen, l985. 149-168.
 3. Hatvan éve alakult a Magyar Unió. Lt. 1985. 2.(?) 156-157.
 4. Hol tart ma a h. n. adventista teológia? Lt. 1985.4.251-256. 5. 343-348.
 5. A Halley üstökös és az adventisták. Lt. 1985. 5. 295-297.
 6. A Lélek ajándéka Pál Efézusi levelében. Lt. 1985. 6. 391-396.
 7. „A Szentírás jobb és pontosabb megismeréséért”. (Barcza Józseffel). ThSz. XVIII. (1985) 6. 341-342.
  • Harsányi András, Károli Gáspár szolgálata és a Vizsolyi Biblia helvét irányú teológiája a glosszák alapján. ThSz. XXXIII (1990). 3. 159.
  • Oláh Róbert, Bibliák a kora újkori református lelkészi könyvtárakban. Egyháztörténeti Szemle, XV. évf. (2014)  3. szém. 8. old
 8. Egy elfelejtett tudományos ismertetés 1869-ből , a hódmezővásárhelyi nazarénusokról in. Dankó Imre – Küllős Imola (szerk.) Vallási néprajz 2. 107-128.
  • Hegyi Imre, (kötet ismertető) in A Ráday Gyűjtemény Évkönyve VI. Np. 1989.334.

1986

 1. A békési paraszt-ecclesiolák válsága és a baptista gyülekezet megalakulása (1890-1891). In. Tüskés Gábor (szerk.) „Mert ezt Isten hagyta”. Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Bp. (l986) Magvető K. 444-478.
  • Sándor Ildikó: Szanyi Mikó Borbála ekkléziolája Nagydobronyban. ATF Szemle 2004.2. 23. 11.lábjegyzet.
  • Küllős Imola – Sándor Ildikó (2009): Két kárpátaljai parasztpróféta szent iratai. L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológiai Tanszék. Bp. 7. 266. .356.
  • A. M: Kool, God movies in a mysterious way. The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement (1756-1951). Uitgeverij Boekencentrum B.V., Zoetermeer. 1993. XVII. 51. 53. 975
  • Anne-Marie Kool, Az Úr csodásan működik. A magyar protestáns külmissziói mozgalom (1756-19519. I. köt. IX. 51.52. 157.
  • Tüskés Gábor – Knopp Éva, Vallásos társulatok Magyarországon a 27-18. században  Néprajzi Látóhatár I. évf. (1992) 3-4. 8-36. old
  • Gagyi József: A millenarisztikus – messianisztikus mozgalmak kérdése a társadalomtudományokban. Erdélyi Társadalom V  (2007) 1. 153-174
  • Simon Ervin, Harcos apologéta vagy felelősségre vont bűnbak? in. Bárth Dániel, Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE. BtK. Folklore Tanszék, Bp. 2013. 259. 285.
 2. Bemutatjuk a Transz-Európai Divíziót.
  • A Divízió múltja és jelene. Lt. 1986.l.27-30.
  • A Brit Unió.  Lt. 1986. 2. 102-104.
  • A Finn Unió. Lt. 1986..5. 314-319.
  • Izland. Lt. 1986.6.369-372.
  • Holland Unió. Lt. 1987. 3. 169-172.
  • Görög misszió. Lt. 1987. 3. 172-175.
  • Kuvaiti adventisták. Lt. 1987.3. 175.
  • Izraeli terület. Lt. 1987. 6. 386.
  • Az Északnyugati Unió. Lt. 1988. 3. 163-168.
 3. Száz évvel ezelőtt járt L.R. Conradi először Magyarországon. Lt. 1986. 5. 335-340.
 4. Luther öröksége és a szabadegyházak. ThSz. XXIX. (1986) 5. 1986. 278-281.
 5. Kalchbrener Károly, a világhírű gombaszakértő lelkész. Diakónia, 1986.2. 92-93.
 6. Száz éve született Veszelovszky Gyula. Lp. 1986. 6. 360-362

1987

 1. Bibliai erdők, mezők. Bh. 31:7. 1987. febr. 15. 27. Lásd: 1.25. 201-204.
 2. Száz esztendeje halt meg a Generál Konferencia első elnöke. Lt. 1987.6.387-389.
 3. A bibliai ásványok világa. Bh.31: 12. 1987. márc. 22. 46. Lásd: 1.25. 190-193.
 4. Száz éve született Töltéssy József (1887-1957). Lt. 1987. l. 15-16.
 5. Greiner Sarolta (1894-1987). Lt. 1987.1.17.
 6. Szenvedett Poncius Pilátus alatt. Bh.31:16. 1987. ápr. 19. 64.- Lásd:1.25.339-334.
 7. Testvéri köszöntő a New York-i magyar gyülekezet 75. évfordulójára. Lt. 1987. 2.87-91
 8. Egy ének szomorú krónikája. Lt. 1987. 2. 82-83.
 9. A pilátusi iratok. Lt. 1987. 2. 92-95.
 10. A nagyvilág adventistái a statisztika tükrében. Lt. 1987. 2. 121-128. 3. 179-187.4. 237-242. 1989. 3. 156-161.
 11. A Magyarországi Unitárius Egyház (1918-1948). Lendvai L. Ferenc (szerk.): Magyar   protestantizmus 1918-1948. Bp. 1987. Kossuth K. 17l-187.
 12. A kisebb magyarországi egyházak (1918-1948). U.o. 188-262.
  • b.i. – Evangélikus Élet 1987. okt. 11. 2
  • Szabó Botond. Confessio 1987. 4. 118-121.
  • Fazekas Csaba, Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban. Bp, 1996. Látószög K. 14. old. 2. j.
  • Fazekas Csaba: Miskolci adventisták tizedszedési ügye 1937.ből. ATF Szemle. 2005.2. 36.
  • Kovács Zoltán: A györkönyi metodista gyülekezet kialakulása. In. Lakatos Judit (szerk.) Kesken útak Tanulmányok a Magyarországi Metodista Egyház történetéből. Bp. 2005. Magyarországi Metodista Egyház. 172.
  • Rajki Zoltán, a H. N. Adventista Egyház története 1945 é 1989 között Magyarországon. Bp. 2003. Advent K. 9. old.
  • Rajki Zoltán, A pünkösdi mozgalom története Magyarországon 1945 és 1961 között. Gondolat K. Bp. 2011. 8.
  • Rajki Zoltán, Szabad államban – Szabad egyházak. A Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége 1945. évi kiáltványának mai üzenete. in. Egyházügyi, vallásszabadsági Tudományos Konferencia Boldog Élet Alapítvány. Bp. 2011.  118.
  • Rajki Zoltán, A pünkösdi mozgalom története Magyarországon 1945 és 1961 között. Gondolat K. Bp. 2011.
  • Lőrinczi Tünde, Bibliaértelmezési lehetőségek egy Jehova Tanúi közösségben, Vallástudományi Szemle, 2010. 3. 63-70.
  • Lőrincz Tünde, Vallásos kisközösségek a Hargita megyei Kőrispatakon. (doktori disszertáció, Babes-Bólyai Tudományegyetem Bölcsészkar. Kolozsvár, 2012.
  • Fazekas Csaba – Jakab Attila – Petrás Éva – Szita Szabolcs A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház története. A kezdetektől napjainkig. Gondolat, Bp. 2017. 443. stb.
 13. Mária „kegyelembe fogadott” vagy „az ég királynője”?. A Reménység Hangja, 1987. V.2. 5-7. 24.
  • Küllős Imola és Sándor Ildikó (közreadja) Két Kárpátaljai parasztpróféta szent iratai. L’Harmattan – PTE Néprajzi – Kulturális Antropológiai Tanszék.(Bp.) 2009.
 14. A versmondó Székács József.. Diakónia 1987. 2. 94.
 15. A szociobiológia társadalomképe. Janus. 1987. tavasz. I. 38-40.
 16. Két Karácsonyi kép. Küldetés. 1987. 2. 2-6.
 17. Drabik Miklós vértanúsága. Evangélikus Naptár l988. 56-57.
 18. Salamon király bányái. Bh. 31:36-37. 1987. szept. 13. 154. Lásd: 1.25.194-198.
 19. Egy nazarénus szentember: a bibliafordító Kalmár István in. Dankó Imre – Küllős Imola (szerk.) Vallási Néprajz. 3. Bp. 1987. 178-193.
  • Simon Ervin, Harcos apologéta vagy felelősségre vont bűnbak? in. Bárth Dániel (szerk.), Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BtK. Folklore Tanszék, Bp. 2013. 257. 285.
  • Bereznai Zsuzsanna „Édes Szűzanyám fogd a kezem…” Egy XXI. századi kecskeméti „próféta” mentalitása. Toll és ecset művészeti alapítvány. Kecskemét 2017. 21.22.23.413.

1988

 1. Michnay László. Küldetés, 1988. 1.144-48.
 2. Hogyan motiváljuk a gyülekezeteket az eredményes munkára? Lt. 1988. 2.114-128.
 3. István, a szentnek tartott király. Küldetés. 1988.2. 45-5l.
 4. Gondolatok a missziói parancsról. Lt. 1988. 3. 134-136.
 5. A Magyarországi Református Egyház és a szabadegyházak testvéri kapcsolatai.      Confessio, 1988. 3. 107-112.
 6. A szabadságharc csángó evangélikus hősei. Diakónia, 1988. 2. 8l-82.

1989

 1. Az emberöltők talapzatán. I. A keresztségről Lt. 1989. 4. 254-261( – Az egerésző farkas meg a gyermekkeresztség- Kodolányi János a felnőttkeresztségről.) – Kodolányi János, a felnőttkeresztségről. Bh. 33:26. 1989. jún.25.1o5.
 2. Emberöltők talapzatán II. Az ember természete.  Lt. 1989.6. 368-379. (- Dévai Bíró Mátyás és a szentek aluvása. – Adventistasággal gyanúsították Barth Károlyt.)
 3. (Emberöltők talapzatán III. A szombat.) Lt. 1990. 2. 115-128.- (Az erdélyi szombatosok – A szombatünneplés és a szabadegyházak)  (szerkesztési hibákkal!!!)
 4. A magyarországi szabadegyházak teológiájának csomópontjai. (Jegyzetek egy Lukács József levél margójára) in. Valláskutatók párbeszéde. Tudományos emlékülés LukácsJózsef tiszteletére. A Világosság 1989. júniusi számának melléklete. 10-14.
 5. A vallásszabadság alakulása Magyarországon a kisebb protestáns egyházak történelmi tapasztalata alapján. In. A lelkiismereti és vallásszabadság kérdései. (Bp.) 1989.47-58.
 6. Miért protestánsok a szabadegyházak? Diakónia, l989. 2. 90-91.
 7. Egy helytörténetíró lelkész ébresztése. Diakónia 1989. 2. 93-94.
 8. Hódmezővásárhely lelki válsága. In. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. VI. Bp. 1989. 85-107.

1990

 1. Az adventista misszió indulása a Kárpátalján. In. Fejős Zoltán – Küllős Imola: Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. Bp.1990. Magyarságkutató Intézet. 95-103
  • Ács Anna, A balatonfüredi h.n. adventista gyülekezet. in. Lichteneckert András (szerk.) Balatonfüred és Balatonarács története. Veszprém, 1999. 645-658.
  • Rajki Zoltán, Egy amerikai lelkész magyarországi missziója, John Friedrick Huenergardt élete és korának adventizmusa. Bp, 2004. Lucidus. 106
 2. Eighteenth-Century Hungarian Protestant Pietist Literature and John Bunyan. in. M. van Os and G.J. Schutte (eds): Bunyan in England and Abroad. Papers delivered at the John Bunyan Trecentenary Symposium, Vrije Universiteit , Amsterdam, 1988. VU University  Press (Amsterdam, 1990). 133-142.
 3. A Károlyi Biblia a nép között. In. Barcza József (szerk.) Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. Bp. 1990. 154-170.
  • Kovács Ábrahám, Nemzetközi kálvinizmus Európa perifériáján. Magyar és skót protestáns kapcsolatok a 19.században, Budapest-Nagyvárad, L’Harmattan K. 13.
 4. Jézus jövendölése a templomról. Lt. 1990. 5. 310-320.
 5. A hazai földrajztudomány úttörője.(Frölich Dávid). Diakónia.1990. 2. 90-91.
 6. Száz esztendővel ezelőtt indult el a magyar nyelvű adventista irodalom. Lt. 1990. (6) 321-327.
 7. In memoriam Szabadegyházak Tanácsa. Egyház és Világ. 1990. május l8. 8-9. (Gaal Péter néven)
 8. Mit csinálnak a magyar mohamedánok? (Beszélgetés Mihályffy Balázzsal) Harang. 2. 1990. 8. 29-31.
 9. A h.n. adventista egyház és a dohányzás. Lt. 1990.3.184-188.
 10. A protestáns kisegyházak népi vallásossága.. in. Dömötör Tekla (szerk.) Népszokás, néphit, népi vallásosság, Folklor 3.  Magyar Néprajz. VII. Bp. 1990. Akadémia. 482-498.
  • Pápai Virág, Neoprotestáns vallásgyakorlás Klézsén. Választott életstratégia egy csángó férfi esetében) Korunk 2003. 9. (szeptember) 34-37. old.
  •  Rajki Zoltán? A H. N, Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon, Bp. 2003. Advent Kiadó. 9. old.
  • Petrőczi Éva: A puritán női viselkedésminták örökösei: két kárpátaljai parasztpróféta-asszony a huszadik századból. in. Petrőczi Éva, Kagylókürttel hangozni. Debrecen-Bp. 2011. 103.
  • Nagy-Ajtai Ágnes, A pünkösdi mozgalom korai éveinek missziótörténete Magyarországon. Egyháztörténeti Szemle, XVII. évf (2016). 1. 24-40.
 11. Vannak-e még szabadegyházak? Lelkipásztor 65. 1990. 7-8. 218-219.
 12. Egyházaink változó korunkban. INFO Társadalomtudomány. Bp. l990. 17. 78-82.

1991

 1. A mértékletességi reform és az adventmisszió indulása. Lt. 1991. l. 34-36.
 2. A szabadegyházak indulása. História. 1991. 5-6. 17-18.
 3. A folklór és a Biblia. in. Erdélyi Zsuzsa (szerk.) Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Bp.l991. Sz.István.203-221.
  • Küllős Imola – Sándor Ildikó (2009): Két kárpátaljai parasztpróféta szent iratai. L’Harmattan – PTE Néprajz- Kulturális Antropológia Tanszék. Bp. 10. 354
  • Kürti László, Hölgyek és a mének. Vázlat egy mitológiai és művészeti toposz körülhatárolásához in.  Bató Edit – Tóth Péter (szerk.) A vászoncselédtől a vállalkozó nőig. A nő a Jászkunság társadalmában. Jászberény, 2011. Jász Múzeumért Alapítvány, 155. 161
 4. Egy búcsúzó élettel kell válaszolnom. Zilahy Lajos kiadatlan levele és verse dr. Kiss Ferenchez. Confessio. 199l. 4. 4l-45. – Hitel. 1992. 3. 8-9.
 5. Religionsfrreihet in Ungarn. Gewissen und Freiheit. 1991. 2. 67-71. (framciául, olaszul, angolul és szerb horvát nyelven is megjelent
 6. A név és névhasználat vallásos háttere az Ószövetségben. in. Dankó Imre – Küllős Imola – Molnár Ambrus: Vallási néprajz. 5. Debrecen 1991. 65-74.
  • Szőke Anna, „Istenfélésre vagyunk utalva” Tanulmányok Dél-Bánát népéletéből. Újvidék, 2010, Fórum. 241,

1992

 1. A gyülekezeti konfliktusok feloldásának iskolája. Lt. 1992.1. 12-18.
 2. Gibt es noch Freikirchen? – in. Beiheft zur Ökumenischea Rundschau. 64. Verlag Otto Lembeck 1992. Frankfurt an Main, 58-62.
 3. Vallás és bibliaismeret: egy modellkísérlet. Educatio I. évf. (1992). 12. sz. ösz.155-157.
 4. Iskola, egyház – verseny. Educatio, I. 2. 1992. tél. 258-259.
 5. „Mi vagyunk Isten keze, hogy elérjük az egész világot.” Lt. 1992. 4. 45-53.
 6. A Duna Unió (1912-1919). Lt. 1992. 2. 8-12.
 7. Vallási néprajz a teológiákon. Magyar Felsőoktatás II. évf. (1992) 9. sz. nov. 18. old. – 10. sz. dec. 16. old (Tervezet: Voigt Vilmos, Küllős Imola, Pócs Éva, Molnár Ambrus és Szigeti Jenő)

1993

 1. Reflexiók a kisebb protestáns egyházak közelmúltjáról. Meditáció a rendszerváltás idején. Diakonia XV. 1993. 3. 60-64.
 2. Kommunisták voltak-e a hívők? (Előadás a Magyar Politikatudományi Intézetben, 1993.)
 3. A népi vallásosság in. Grin Igor – Krupa András (szerk.) Békéscsaba néprajza”Békéscsaba 1993. 904-936. (klny.).
 4. Eastern Europe – wich Way? In  R. Lehmann, J. Mahon, B. Schantz (eds): Cast the Net ont he Right Side…Newbold. 1993. 133-137.

1994

 1. Morális törekvések a szabadegyházakban. Magyar Filozófiai Szemle. 1994. 1-2. 277-295
 2. A vallási kisebbségek elfogadásának etikai problémái. Elhangzott 1994. március 17-én, a Keresztény – Zsidó Konferencián. Lelkipásztor 1994. május 198-199. – in. Zala Tamás (szerk.): Az ezredforduló erkölcsi kihívásai zsidó és keresztény szempontból. Keresztény –Zsidó Könyvtár l. Bp. l994. 66-70.
 3. Vallásszabadság. Vallás és közélet. In. Drahos P. – Setényi J. – Varga K (szerk.) A jó polgár. Bp. 1994.
 4. Újabb vallásfelekezetek. in. Felekezeti megoszlás Magyarországon. Szerk. Kozma Tamás – Nagy Péter Tibor – Szigeti Jenő – Tomka Miklós. Bp. 1994.58-67

1995

 1. Van-e még egyházi elit Magyarországon? Educatio IV. (1995) 4. tél. 683-684.
 2. A Biblia művelődéstörténeti szemléletű oktatása, a vallás- és bibliaismereti oktatás mai problémái. In. Durgonicsné dr. Molnár Erzsébet- Czirják József: „Ember és társadalom” a tanítóképzésben, című konferencia szerkesztett anyaga. Szekszárd.1995. Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola.37-47.

1996

 1. A Jézushoz vezető út és az európai adventista misszió indulása. Lt. 1996. 2.16.
 2. Egy múlt századi „szent ember” Dunapentelén. In. Küllős Imola (szerk.) Vallási néprajz. 8. Debrecen, 1996. 277-304.
  • Gagyi József: A millenarisztikus – messianisztikus mozgalmak kérdése a társadalomtudományokban. Erdélyi Társadalom V (2007) 1. 153-174.
 3. Jegyzetek Márai kiadatlan hangjátékaihoz. Vigilia. 62. évf. (1997). 4. 289-298. v.ö. Vigilia 1996. 10. 771-781. (szövegközlés is)
 4. A vallásszabadság és a tolerancia etikája. Partium IV. évf (1996) dec. 47-51.
 5. Az egészségügyi munka tapasztalatai a H.N. Adventista Egyház magyarországi történetében. In, „Életmóddal az egészségért”. Adventista Tudományos Napok. Kecskemét, 1996. márc. 14-16. Bp. l996. 14-16.
 6. Gondolatok az állam és az egyházak kapcsolatának 21. századi formájáról. In. Tóth Károly (szerk.): Az előítéleteket legyőző hit. Dr. Hafenscher Károly 70. születésnapjára. Bp. 1996. Ökumenikus Tanulmányi Központ. 58-68.

1997

 1. A halálról szóló tanítás az újabb katolikus teológiában. Vigilia, 1997. 11. 819-825. Ugyanez a szöveg: Lt. 1997. l.26-34.
 2. A protestáns népi vallásosság néma forradalma. In. Sipos Levente – Tóth Pál Péter: A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából. Bp. 1997. Napvilág K. 415-426.
 3. Márai Sándor halála és hazatért hagyatéka. Iris (Irodalomismeret), VIII. (1997). 4. sz. december. 107-l09.
 4. Vitaindító az egyházi felsőoktatás néhány időszerű kérdéséről. Magyar Felsőoktatás 1997.3. 10-11.  

1998

 1. Török Susa álombéli látása 1825-ből. In. Pócs Éva (szerk.): Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományos megközelítésben. Bp. 1998. Balassi 113-122.
  • Keszeg Vilmos, Peti Lehel és Pócs Éva, Álmok és látomások a 20-21- századból. I. köt. L’Harmattan-  PTE Néprajzi – Kulturális Antropologiai Tanszék (Bp) 2009. Fontes Ethnologiae Hungaricae. 442. 557.
  • Peti Lehel, Krízishelyzeteket artikuláló vallásos tartalmú álmok egy moldvai csángó településen. Kisebbségkutatás 2009.4. Lucidus Kiadó
  • Limbacher Gábor, Extázis, álom, látomás. Hungarológiai Értesítő XII. évf. 246-248. old.
 2. Trends of Piety in the Free Churches of Hungary in the 20th Century. Acta Ethnographica Hungarica, 43 (1-2) pp. 139-142 (1998)
 3. A protestáns kisegyházak interetnikus kapcsolatai az Osztrák-Magyar Monarchiában. in. Eperjesi Ernő, Grin Igor és Kupa András (szerk.): Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében. Békéscsaba-Debrecen, 1997. 357-360
  • Szőke Anna: „Istenfélésre vagyunk utalva” Tanulmányok Dél-Bánát népéletéből. Újvidék, 2010. Fórum. 55. 241.

1999

 1. Dániel 4. és 5. fejezetének struktúra-analízise. ThSz. XLII. 1999. 6.330-333.
 2. Skaricza Máté Szegedi Kis István életrajzának egyik vallásnéprajzi motívuma. In. Benedek Katalin – Csonka Takács Eszter (szerk). Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Bp. 1999.501-5o5.
 3. Roma est patria omnium fuit. Új Holnap. 44. évf (1999).1. jan. 54-58.
 4. Trends of Piety in the Free Churches of Hungary int eh 20th Century. In. Gabor Barna (ed). Religious Movements and Communities int eh 19th-20th Centuries. Szeged. 1999.139-142.
 5. Hitek – jelek – hiedelmek. Kaleidoszkóp Dr. Dankó Imre tiszteletére. In. Küllős Imola (szerk.) Vallási néprajz 10. Bp. 1999.183-206.
 6. Nők az ószövetségi héber családban. In. Küllős Imola (szerk.) Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a folklórban.. Bp. 1999.281-290.
 7. „A hitben erőtlen zöldséget eszik..” Egy páli ige kultúrtörténeti hátteréhez. ATF Szemle. 1999.l.23-36.- Hozzászólások Tusi (Tasi) János: „Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját” ATF. Szemle. 1999/2. 11-14. – Fehér János: Tépelődés  Dr. Szigeti Jenő: „A hitben erőtelen zöldséget eszik…” című cikke nyomán. U.i. 15-18.
 8. Válasz „A hitben erőtelen…” című cikk hozzászólásaira. U.i. 19-21.
 9. A H. N. Advntista Egyház indulsa az egykori Jugoszlávia területén (1900-1918) in. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum 1999/3-4. 112-123
  • Szőke Anna, A lélek és a valóség kapcsolata, Szabadka, 2015. 17.

2000

 1. A puritán kegyességi irodalom hatása a népi vallásosságra. In. Folklorisztika 2000-ben. Folklór – Irodalom – Szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. Bp. 2000. 334-347. ELTE Bölcsészettudományi Kar (Szerkeszti a szerkesztőbizottság).
  • Küllős Imola: A puritán/pietista kegyesség nyomai a kárpátaljai népi vallásosságban ATF Szemle2005.1. 55.old. 32. lábjegyzet.
  • Küllős Imola – Sándor Ildikó (2009):Két kárpátaljai parasztpróféta szent iratai. L’Harmattan—PTE Néprajz – Kulturális Antropológiai Tanszék. Bp. 9, 356
  • Petrőczi Éva: A puritán női viselkedésminták örökösei: két kárpátaljai próféta-asszony a 20. századból. in. Küllős Imola (szerk.) Vallási Néprajz 15. Solid Deo Gloria Kft. Bp. 2010. 97-103
  • Voigt Vilmos, A nők Erdélyi Zsuzsanna (mennyire?) archaikus népi imédsgosszövegeiben. – In. Bajáki Rita – Báthory Orsolya (szerk.) A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA –PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Bp. 2015. 399.     
 2. A H.N. Adventista Egyház indulása az egykori Jugoszlávia területén (1900-1918). In. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum. II. =(1999). 3-4. 111-125. – ugyanez: ATF Szemle. II. évf. (2000). 1-2. 9-18.
 3. Bibliai szivacs. Múzeumi Kurir. 2000. 73. szám. 35-36.
 4. Levelek egy álnéven megjelent régi magyar könyvről. Egyháztörténeti Szemle. I. évf. (2000) l. sz.149-155.
 5. Országos evangélikus esperesi értekezlet 1958-ban. Egyháztörténeti Szemle. I. (2000) 2. sz.. 135-145.
 6. „Török átok” Ethnica. II. (2000) 3. 71.
 7. A XIX. századi újprotestáns egyházak kialakulása a Kárpát-medencében. In. L. Imre Mária (szerk): Népi vallásosság a Kárpát-medencében III. Pécs. 2000. 295-303.   (Dunántúli Dolgozatok. Néprajzi Sorozat)
  • Ács Anna: Adventista gyülekezetek Veszprém megyében. ATF Szemle 2005.2. 47.
  • Szőke Anna: „Istenfélésre vagyunk utalva” Tanulmányok Dél-Bánát népéletéből. Újvidék, 2010, Forum K. 55. 241.
  • Simon Ervin, Harcos apologéta vagy felelősségre vont bűnbak? in. Bárth Dániel (szerk.), Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a18-20. századi Magyarországon. ELTE BtK. Folklore Tanszék, Bp. 2013. 259. 285.
  • Szőke Anna, A lélek és a valóság kapcsolata. Egy bácskai falu vallási élete, Szabadka, 2015. 11. 18. 43.
 8. Az elveszett templomtól a visszanyert országig. Rubicon 2000. 10. 27-31. (Tanuló egyházak a tanuló társadalomban) in. Szirtes Gábor (szerk.) Az 2997. évi Tanuló Társadalom konferencia naplója. Pécs 2000. 381-384.
 9. (Tanuló egyházak a tanuló társadalomban) in. Szirtes Gábor (szerk.) Az 2997. évi Tanuló Társadalom konferencia naplója. Pécs 2000. 381-384.
 10. „A Harminc ezüstpénz” (A Biblia és egy Márai regény) in. (Czetter Ibolya – Lőrinczy Huba szerk.): „Este nyolckor születtem” (Hommage a Márai Sándor) Szombathely, 2000. (BÁR) 97-101.
  • Kakuszi B. Péter: Adalékok Márai Sándor individuumszemléletéhez, in. Mérleg és eszmecsere Márairól, szerk. Czetter Ibolya, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2013, 192. old.

2001

 1. Egy Balaton-úszó emlékezete (Hompesch-Bollheim Károly). Bessenyei J. – Ferenczi L. – Kovács V. – Pálfi Á. (szerk.) Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából. (Miskolc) 2001. 257-263.
  • Nagy Ilona: Adalékok Gaál György kézirathagyatékénak sorsához. in. Folklorisztika 2000-ben. Bp. 2005. ELTE BTK  Folklore Tanszék. 67. ld.
  • Dukkon Ágnes: Néhány mozaikkocka a sellő/szirén képi s irodalmi ábrázolásához. in. Mindenes Gyűjtemény. I. Bp. 2005. ELTE. BTK Folklore Tanszék. 249-250.
 2. Márai Sándor, mint apa. Kiadatlan naplójegyzetek 1948-ból. Vigilia 200l/8. 609-618.
 3. Egy Kosztolányi levél margójára. Polisz 2001. ápr.-máj. 58. sz. 36-39.
 4. A két teremtés harapófogójában. In. Pálvölgyi Tamás – Nemes Csaba – Tamás Zsuzsa (szerk.): Vissza vagy hová? Útkeresés a fenntarthatóság felé. Bp. Tertia 2001.
 5. Intertextualitás Makkai Sándor műveiben. Egy íróprédikátor a XX. századból. In. Mózes Huba (szerk.) A próza intertextualitásának retorikája és pragmatikája. Miskolc, 2001. Egyetemi Kiadó. 59-66.
 6. Márai Sándor tíz levele. Vigilia 2001. 1. 31-42. (szövegkiadás, jegyzetek hozzá)
 7. Iliacus: A Nagy Isten Vacsorája. Vigilia 66. évf. (2001). 8. sz. 597-6o8.
 8. Az Ószövetség felfogása a halál utáni életről. In. Pócs Éva (szerk.) Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Bp. 2001. 68-80.
 9. A graffitik előtörténetéhez. Fába vésett nevek, szívek, versek nyomában. Ethnica. III. évf. 2001.  4. szám 124-125..
 10. „Ide cseppentem, mint Klimus Miklós a Holdba”. Egy régi szólásunk nyomában. Ethnica. III. évf. 2001. 4. 124-125.-
 11. Protestáns szentek – szent protestánsok. In: Barna Gábor (szerk.) A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete. Néprajzi Tanszék, Szegeed. 199-206.
  • Bereznai Zsuzsanna, „Édes Szűzanyám, fogd a kezem…!” Egy XXI. századi „próféta” mentalitása. Toll és Ecset Alapítvány. Kecskemét 2017. 21-22. 413.
 12. A bibliai parabolák grammatikája. In. Kemény Gábor (szerk.) A metafora grammatikája és stilisztikája. Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által 1999. október 11-12.-én rendezett konferencia előadásaiból. Bp. 200l. Tinta K. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. X. 268-
 13. Molnár Ambrus szakirodalmi munkássága (Terbócs Attilával) – in. Küllős Imola (szerk) „És emlékezzél meg az egész útról. Bp. 2001.326-341.

2002

 1. A bibliai szép nő meg a szép férfi. In. Pócs Éva (szerk.): Mikrokozmosz – makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományos megközelítésben. Bp. (2002). Balassi K. 285-295. – in. Szécsi József (szerk.) Keresztény – Zsidó Teológiai Évkönyv 2001/2002. Bp. 2002.102-110.
 2. A folklór a Miatyánkban – a Miatyánk a folklórban. In. Barna Gábor (szerk.) „Nyisd meg, Uram, szent ajtódat…” Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Bp. 2001. Szent István Társ. 177-186. – in. Szécsi József =(szerk.) Keresztény –Zsidó Teológiai Évkönyv, 2002. Bp. (2oo2) 127-134.
 3. A 18. század első felének magyar protestáns imádságirodalma. In. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve X. Bp. 2002. 81-100. – in. Korányi András (szerk.) megújulás és megmaradás. Fabiny Tibor-emlékkönyv. Luther Kiadó, Bp. 2009.186-204.
  • Huber Ildikó, Zay Anna „Anyai ajándék”-a. In. Bajáki Rita – Báthory Orsolya (szerk.) A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA –PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Bp. 2015. 146.
 4. A dél-alföldi protestáns parasztecclesiolák válsága a XIX. század végén. Néprajzi Látóhatár. 2002. (XI. évf.) 1-4. 199-207.
  • Küllős Imola: A puritán/pietista kegyesség nyomai a kárpátaljai népi vallásosságban. ATF Szemle2005.1. 51. old. 1. lábjegyzet. 356.
  • Küllős Imola – Sándor Ildikó (2009): Két Kárpátaljai parasztpróféta szent iratai. L’Harmattan – PTE. Néprajz – Kulturális antropológia Tanszék. Bp.
  • Bendárik János, A budakeszi tumultus. Egy 19. századi helyi konfliktus elemzése. in. Bárth Dániel, Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BtK. Folklore Tanszék, 2013. 254.
  • Simon Ervin, Harcos apologéta vagy felelősségre vont bűnbak? in. u.o. 259. 285.
  • Fazekas Csaba – Jakab Attila – Petrás Éva – Szita Szabolcs, A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház története. A kezdetektől napjainkig. Gondolat. Bp. 2017,  443. stb.
 5. A Hetednapi Adventista Egyház története a mai Szlovákia területén 1919-ig –  a magyar források tükrében. ATF Szemle, 2002. 1. 43-52.
 6. Nazarénus történetek a XIX. századból. Ethnographia. 113. évf (2002) 1-2. 133-140.
 7. Egy magyar köszönő-levél Melanchtonnak. ATF.Szemle. 2002/2. 43-45.

2003

 1. A népi vallásosság in. Grin Igor – Krupa András (szerk.) Békéscsaba néprajza”Békéscsaba 1993. 904-936. (klny.)
 2. A bibliai kor étkezési szokásai, és konyhakultúrája. In. Varga Lászlóné (szerk.) Inyenc  családi szakácskönyv hús nélkül. 2. Bp. 2003. 61-74.
 3. Eltűnt állatok a Bibliában. ATF Szemle. IV. 2003/l. 42-43.
 4. Néhány szerkezeti megfigyelés Máté evangéliumában. ATF. Szemle. IV. évf. 2003. 5-15.
 5. Protestáns népi elmélkedések Sárrétudvariból. In. Czövek Judit (szerk.) Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Gondolat – Európai Folklór Intézet. Bp. 2003. 190-195. (Örökség sorozat.)

 2004

 1. Áldás és átok az Ószövetségben. in. Pócs Éva (szerk.) Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Bp. 2004. Balassi K. 16-21.
  • Keszeg Vilmos: Egy rontáseset. esemény és interpretáció. Ünnepi írások Verebély Kincső születésnapjára. Bp. 2005. ELTE BTK Folklore Tanszék. 172. 184. old.
 2. Atyai bíztatások, hasznos tanítások. Barna Gábor (szerk.) …szolgálatra ítéltettél…Bálint Sándor Emlékkönyv. Szeged. 2004. Lazi Könyvkiadó.318-322.
 3. A protestáns népi vallásosság XIX. századi válsága. In. S. Lackovits Emőke – Mészáros Veronika (szerk.) Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Konferencia Pápán, 2002. június.  Veszprém, 2004. I. köt. 175-181.
  • Ilyefalvi Emese, „Ha levelem elolvastad, add tovább” Egy református lelkipásztor sajátos kommunikációja a két világháború között. in. Bárth Dániel (szerk.) Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon, ELTE, BtK. Bp. 2013. 312. 346.
  • Simon Ervin, Harcos apologéta vagy felelőssége vont bűnbak?. u.o. 259. 285.
  • Vass Erika, A Hunyad megyei református szórványmagyarság. Skanzen Könyvek (Szentendre? 201?) 267. 294.
 4. A reformáció eredeti célja és a katolikus megújulás a II. Vatikáni Zsinat után. Ökumené. 2004.4. (57. szám). 29-32. (Előadás a KÖT 2004. évi konferenciáján 2004. szept. 9.-én.)
 5. Egy ismeretlen akadémiai disszertáció a ferences muzsikáról. In. Őze Sándor – Medgyesy-Schmilkli Norbert (szerk.): A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történelmére és kultúrájára. Bp. 2005. Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara.- METEM. Piliscsaba – Budapest. 2005. II. köt. 841-845.
 6. Máté evangéliuma és a „héber dialektus”. In. Szécsi József (szerk.): Keresztyény –zsidó teológiai évkönyv 2004. Bp. 2004. Keresztény – Zsidó Társaság 182-187.
 7. Az evangéliumok. – Máté evangéliuma – Márk evangéliuma. In.  Pecsuk Ottó (szerk.) Bibliaismereti kézikönyv. Bp. 2004. A Magyar Bibliatársulat – Kálvin K. 450-485. 2. kiadás 2007. u. ott. 3. kiad. 2016. u.o.
 8. Reményik Sándor istenes versei elé. in. Reményik Sándor: Csendes csodák. Heted7Világ, Bp. 2005.
  • id. Zászkaliczky Pál, Reményik Sándor – a lélek költője. Keresztyén Igazság 2011. 4. 92. sz. 27-39.
 9. Előszó (Benedek Elek Szülőföldem című könyvéhez). Bp. 2004. Heted7világ. 5-12.

2005

 1. A megváltás útja XIX. századi szabadegyházi képeken. In. Bárth Dániel: Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. /Folcloristica 9./ Bp. 2005. ELTE Folklore Tanszék. 197-224.
  • Küllős Imola – Sándor Ildikó(2009): Két kárpátaljai prófétaasszony szent iratai. L’Harmattan – PTE Néprajzi – Kulturális Antropológiai Tanszék. 53. 356
  • Nagy Károly Zsolt, Y (üpszilon).    
 2. Teológia és/vagy vallástudomány? (Válasz az induló Vallástudományi Szemle  körkérdésére.) Vallástudományi Szemle. 2005. l. 38-41.
 3. Békés megyei evangélikus lelkészek néprajzi munkássága. In. Veres Emese-Gyöngyvér (szerk.). Vallási néprajz, 12. Evangélikus múltunk – evangélikus jelenünk. Bp. 2005. 35-47.
  • Adventisták Békésen, Veres Győző visszaemlékezései. H.N. Adventista Egyház, Békési gyülekezet. Békés, 2014. 20.
 4. Hitvita a látomásban. Gál József 18. századi látomása és az iskoladráma. In. Heltai János – Tasi Réka (szerk.) „Tenger az igaz hitül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne” Tanulmányok XVI-XIX. századi hitvitáinkról. Miskolc, 2005. Miskolci Egyetem BTK. Régi magyar irodalmi tanszék 225-230.
 5. Reményik Sándor istenes versei elé. In. Reményik Sándor: Csendes csodák. Bp. 2005. Heted7világ  5-14. 2. kiad Reményik Sándor: Csendes csodák. Bp. 2007. Arany Forrás.5-14. old. 2. kiad. Bp. 2010.  5-14. old
 6. Márai Sándor találkozásai íróbarátaival 1948-1949-ben. in. Kabdebó Lóránt – Ruttkay Helga – Szabóné Huszárik Mária (szerk.) „Szabad ötletek…” Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól. Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája. Szabó Lőrinc Kutatóműhely. (Miskolc, 2005). 256-264. – Elektronikusan www.pim.hu Márai Sándor. hu. 2009. november.
 7. Két part közt a keresztút (Fáy Ferenc: Keresztút). In. Forgács Anita (szerk.) Szavaink tükörléte. Beney Zsuzsa köszöntése. Miskolc 2005. Bíbor 89-101.
 8. Csokonai jövendölései. In. Csörsz-Rumen István (szerk.): Mindenes gyűjtemény I. Bp. 2005. ELTE Folklore Tanszék, Artes Populares 21. 343-353.
 9. 19. századi magyarországi bibliaárusok. Egyháztörténeti Szemle 2005. (VI. évfolyam) 2. szám. 98-113.
  • Kovács Ábrahám, Nemzetközi kálvinizmus Európa perifériáján. Magyar és skót protestáns kapcsolatok a 19. században. Bp. – Nagyvárad, L’Harmattan, 2016. 13. 25. 35.
 10. Ádám és Éva almája. – Marul lui Adam si al Evei (magyarul és románul) In. Növények a folklórban – Plamte in folclor. Szerk.: Zsigmond Győző Bukarest, 2005. A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete. 238-247. Angol kivonat. 272-273. – www.felfedezesek.hu 2007. dec.
 11. Az egészséges életmódra nevelés és a 19. századi szabadegyházi mozgalmak a Kárpát- medencében. ATF Szemle 2005. (VI. évf.) 1. szám  64-72.
 12. Az újprotestáns egyházak kialakulása a 19. században Erdélyben és a Partiumban. ATF Szemle, 2005. (VI. évf.) 2. szám 57-67.
  • Ilyefalvi Emese, „Ha levelem elolvasod, add tovább”, Egy református lelkipásztor sajátos kommunikációja a két világháború közötti Kidében. in. Bárth Dániel,Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BtK. Folklóre Tanszék. 2013. 312. 346.
 13. Olvasóink kérdezték ( Milyen növény az izsóp?) ATF Szemle. 2005 (VI. évf.) 2. szám. 81-83. old. (Név nélkül)

2006

 1. Egy adventista lelkész emlékfája a Yad Vasem emlékparkban. Szécsi József (szerk.) Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv. Teológiai Évkönyv 2005. 343-351. . in. Erdélyi László: Egy ember az embertelenségben.  (Bp. 2006. H.N. Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterülete. 71-77. (jegyzetek nélkül, kissé rövidítve)
 2. A bibliai teremtéstörténet és a Korán. Ökumené  2006. XIII. évf. 2. szám . 61. füzet. 9-15. – Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2006. Szerk:Szécsi Jázsef. Keresztény-Zsidó Társaság. Bp. 2006. 355-366. – angolul. u.i. The Biblical Story of Creation nand The Quran. 477-488. v.ö. 262.
 3. Longinosz lándzsája. In. Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Veszprém, 2006. 26-30.
 4. A dohányzás kultúrtörténete. In. Kovács Gábor – Manchin Róbert (szerk.): Dohányzás vagy egészséges életmód? Medicina Könyvkiadó Zrt. Bp. 2006. 11-22.   
 5. Széljegyzetek Benedek Elek önéletrajzi könyvéhez. In. Benedek Elek: Édes anyaföldem. Bp. 2006. Arany Forrás Kiadó. 5-8. – Külön is. Néző Pont VIII. évf. 2013 április. 50. kötet,96-102. + 2 fülszöveg
 6. Akin átragyogott a Nap (Túrmezei Erzsébet életéről és verseiről). In. Túrmezei Erzsébet. Szeretve szolgálni. Bp. 2006. Heted7Világ. 5-12.
 7. Magyar bibliai találós kérdések. Ethnica VIII. (2006). 4. 135-137.
 8. The Biblical Story of Creation and The Quran. in. Szécsi József (szerk.) Keresztény – Zsidó Teológiai Évkönyv 2006. Keresztény – Zsidó Társaság, Bp. 2006. 477-488.

2007

 1. „Egészséget az életnek” in. Zöld recept. 1. Bp. 2007. Arany Forrás K. 17-20.
 2. Átváltozók és rejtőzködők a Bibliában. In. Pócs Éva szerk. Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassa K. Bp. 2007, 183-194.
 3. Magyar mondáink kincsestára. In. Székely Éva (szerk): Régi magyar mondák könyve. Arany Forrás Kiadó. Bp. 2007. 5-9.
 4. Az újprotestáns egyházak kialakulása a XIX. században, Erdélyben és a Parciumban. In. S. Lackovits Emőke – Szőcsné Gazdag Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. 7. Sepsiszentgyörgy – Veszprém, 2007. 301-310.
  • Lőrinczi Tünde, Vallásos kisközösségek a Hargita megyei Kőrispatakon. (doktori disszertáció, Bámes Bólyai Tudományegyetem, Bölcsészkar. Kolozsvár, 2012.
 5. „Megújul ifjúságod, mint a sasé”. ATF Szemle VII. évf. 2. 72-76.
 6. A küszöb www.felfedezesek.hu 2007 szeptember.
 7. Puritánok ponyván. Vallástudományi Szemle 2007. 2.(Megjelenés alatt)

2008

 1. Az Ószövetség néhány egyiptomi vonatkozása. www.felfedezesek.hu 2008. január
 2. A pohár és a szent Grál. www.felfedezesek.hu 2008 március.
 3. Emberi (élet)minőség a Bibliában. www.felfedezesek.hu. 2008. február
 4. A bibliai gonosz angyalok. In. Pócs Éva (szerk.) Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi K. Bp.2008.17-27. old. (Tanulmányok a Transzcendensről. VI).
 5. Imádságos könyvek – ponyván. Tanulmányok Kelemen Didák tiszteletére. A 2008. április 17-18-án megrendezett konferencia előadásai. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. Tomus XIII. – Fasciculus 1. Miskolc 2008. 141-154.
 6. A szombatos imádságoskönyv zsoltárfordításai. in. Tokics Imre (szerk.) Keresztény – Zsidó Teológiai Évkönyv 2008. Keresztény – Zsidó Társaság. Bp. 2008. 321-330.

2009

 1. Mire van szüksége egy szegény embernek? (előadás Miskolc 2009. május 4. „Szegének mindig lesznek köztetek” konferencia)  Magyar Hon-Lap. május 28. www.
 2. Bódás János versei elé. in. Bódás János: Örömhírt mondok. Arany Forrás Bp. 2009. 5-15. old.
 3. Emlékezés egy elfelejtett bibliafordítóra és Bibliájára. Egyháztörténeti Szemle X. ávf. (2009) 2. szám 94-102.
 4. Márai Kosztolányiról, mint a magyar írósors modelljéről. www.pim.hu. Márai Sándor. hu
 5. Benedek Elek tárcáit olvasva… in. Benedek Elek: Csendes órák. Arany Forrás K. Bp. 2009.5-7. (A fülszövegek is!!!)
 6. Az indexre került ezer esztendő, in. Benedek Elek: Ezer esztendő. Bp. 2009. 5-11. old
 7. A bibliai gesztusokról. Hogyan beszéltek a bibliai korban az emberek a kezükkel? in. Gyöngyössy Orsolya – Bodosi-Kocsis Nóra és Barna Gábor (szerk.) Érzékek és a vallás. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. Szeged, 2009. Szegedi Vallásnéprajzi Könyvtár, Szeged 2009.92-98. – Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv. KZsT. Bp. 2010. 299-307.  

2010

 1. A döntési mechanizmus problémái a szabadegyházi közösségekben (vezetéstudományi esszé) in. Rajki Zoltán (szerk.) Tanulmányok a magyarországi újprotestáns egyházak múltjából, jelenéből és teológiájából. Budapest (2010). Kisegyházkutató Egyesület (Elektromos-könyv) http://kisegyhazkutato.hu/dokumentumok/dok2010/1.KKE_tanulmanykotet.pdf 125-133
 2. Tizennyolcadik századi lelkészsorsok. Egyháztörténeti Szemle XI (2010). 2. 59-82
  • Szabó András, Szepességtől Biharig. Protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16-18. században. Selye Jnos Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2013. 201, 259. old
  • Bárth Dániel, Alsópapság és népi kultúra. in. Bárth Dániel (szerk.) Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18. századi Magyarországon, EÉTE BtK Folklore Tanszék, Bp. 2013. 17. 41.
  • Szász Lajos, A református lelkész és  gyülekezete a 19. század első évtizedében. in. Bárth Dániel (Szerk). i.m. 182. 195.
 3. Molnár Ambrus és a Református Doktorok Kollégiuma. in. Vallási Néprajz 15. Szerk. Küllős Imola. Soli Deo Gloria Kft. Bp. 2010.  20-43.
 4. A Babilon-kép ószövetségi háttere. ATF Szemle IX. évf.  2009/2 19-29

 

2011

 1. „Világvége” jövendölés egy biblia hátsó lapjáról. Ethnica XIII.1 (2011).9-10 oldal.
 2. Egy puritán üstfoltozó magyarországi zarándokútja. in. Septempuntata. Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára. Szerk, PÉNZES Tiborc Szabolcs. recil. Bp. 2011. június 5. http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/septempunctata/septempunctata Nyomtatásban: rec.iti. Bp. 2011. 57-74.
  • Petrőczi Éva, Holt költők társaságában. Hernád kiadó Sárospatak, 2014. 54. 179.
 3. Az egyversű Csengey Gusztáv. in. Versében él… Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján. Szerk. GÉCZI-ZSOLDOS Enikő. Bíbor K. 2011. 319-333.
 4. A bibliai gesztusokról. Hogyan beszéltek a bibliai korban az emberek a kezükkel? in. SZÉCSI József (szerk.) Keresztény – Zsidó Teológiai Évkönyv, 2010. 299-307.
 5. Interethnical Relations Between the Small Protestant Churches during teh Austro/Hungarian Monarchy. in. Hoppál Mihály and S. Szabó Péter (ed): Science of Religion in Hungary. Bp. 2011. King Sigmund College and the Hungarian Association for the Academic Stud of Religions. 176-183.
 6. A nők helyzete Közel Keleten és a Bibliában. in. Veritas et Vita, 2011.1. 57-63.
 7. Egy fehérvári költő-prédikátor emlékezete. Vár 2011. 4. (VII. évf.) 94-100. v.ö. 287. – Népi Krónika, 19. sz. (2013) 49-52.
 8. Egyház a társadalom bűvös hintóján. in. A társadalom aspektusai. Lendvai Ferenc hetvenedik születésnapjára. Szerk. Demeter Tamás és Hell Judit. Áron K. Bp. 2011. 216-227.
 9. Tefillin és agytérkép. in. Veritas et Vita 2011. 2. 61-63
 10. A szombatos imádságoskönyv zsoltárfordításai, in. A zsoltárok a régi magyar irodalomban, szerk. Szabó András. KGRE – L’Harmattan. Bp. 2011. 297-303.
 11. Márai Sándor Halotti beszéd című versének keletkezéstörténete és fogadtatása. Mediárium V. (2011) 3. szám. 81-93

2012

 1. Dsida Jenő istenes versei elé. in. Dsida Jenő, Krisztusi kenyér. (Válogatta: Varga László és Varga Lászlóné. Olvasók Háza, Bp. 2012. 5-14. old
 2. Ajánlás. in. Kormos Erik: Miért lett az Isten emberré? Advent K. Bp. 2012. 8-10
 3. A döntési mechanizmus problémái. Gyülekezeti vezetéstudományi esszé. Theológiai Szemle Új folyam LV 2012.3. 153-159 (lektorált)
 4. A magyarországi szabadegyházak önértelmezése (Rajki Zoltánnal). in.Vallásfogalmak sokfélesége, szerk.: Kendeffy Gábor – Kopeczky Rita. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan K. Bp. 2012. 169-175. (Károli Könyvek Tanulmánykötet)

2013

 1. Márai Sándor találkozásai íróbarátaival 1948-1949-ben. in. Mérleg és eszmecsere Márairól. Szerk. Czetter Ibolya. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2013. 137-147.
 2. Jézus nagy eszkatológiai beszédének szerkezete – in. Szécsi József (szerk.) Keresztény – Zsidó Teológiai Évkönyv 2012. 374-383.
 3. Benedek Elek két írása elé. in. Benedek Elek, Mária. Galambok, Olvasók Háza, Bp. 2013, (Régi idők könyvei) 5-8.
 4. A házi istentisztelet puritán gyökerei. in. Pilipkó Erzsébet (szerk.) Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. (Konferencia Balatonfüreden, 2009. október 1-3). Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 2013. 286-297.
  • Fazakas  Gergely Tamás, Pásztázó könyvolvasás és kegyességgyakorlás A Praxis pietatis margószövegeiről és egyéb tágabb kutatási lehetőségeinkről. – Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban. Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2013. 162-163.  
 5. A nők helyzete a Közel-Keleten és a Bibliában. Terézvárosi Vallásközi Évkönyv 2013. 85-96.
 6. A tüzes barát meg a nazarénus in. Czibula Katalin – Demeter Julia – Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.), Szín – játék – költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Partium – Protea Egyesület – reciti. Bp. Nagyvárad 2013. 401-407. – Egyháztörténeti Szemle, 2016.1. lásd: 335
 7. XVIII. századi romakutató lelkipásztorok.  Veritas et Vita, 2013,1-2.
  • Gyetvai Gellért – Rajki Zoltán, Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon. Cigány Módszertani és Kutató Központ, Békés, 2014. 212. 10.
 8. A vallásszabadság bilincsei, avagy hogyan lehet egyházakat nem egyházként kezelni. Jegyzetek az 1895. XLIII. tc. utóéletéhez a Horthy-korban. = Szabadegyházak, vallási kisebbségek és a diktatúrák Európában a 20. században. szerk. Heinz, Daniel – Rajki Zoltán – Simon Ervin, Bp. – Friedensau, Gondolat – Historisches Archiv der Siebenten-Tag-Adventisten in Europa – Kisegyház-kutató Egyesület. 2013. 15-31
 9. Megtérési mozgalmak a XIX. századi magyar vallásosság hátterén. Conversio, Déri Balázs et al. (szerk.): Conversio. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2011. szeptember 22–23-án tartott vallástudományi konferencia előadásai. [ΑΓΙΟΝ könyvek 1] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Központ, Budapest 2013. 465-472
  • Szőke Anna, A lélek és a valóság kapcsolata. Egy bácskai falu vallási élete. Szabadka. 2015. 13.15,
 10. Egy 18. századi gulyáslegény látomásai. in. Bogár Judit (szerk.) Misztika a 15-18. századi Magyarországon. Pázmány Péter Katolikus egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudmányi Kar, Piliscsaba, 2013. 263-272. (Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti Tanulmányok 5.)
 11. Szent és tiszta. A Leviticus két alapfogalmának egymáshoz való viszonya. in. Szécsi József (szerk.) Keresztény – Zsidó Teológiai Évkönyv 2013. Keresztény – Zsidó Társaság, Bp. 2013. 195-200

2014

 1. Fáy Ferenc Éváiról, Életünk LII. évf. 2014.4. 84-88.
 2. A megáldott fegyverektől a kiürülő templomokig. Az első világháború és az egyházak. Tempevölgy, VI: évf. (2014). 2. 52-56.
 3. Rákosi Viktor Korhadt fakeresztjei. in. Rákosi Viktor, Korhadt fakeresztek, Olvasók Háza. 2014. 5-8.
 4. 18, századi romakutató lelkipásztorok. Collegium Doctorum Magyar református teológia. 10. évf. 2014.72-83. v.ö. 317.
 5. Elek apó meséi in. Benedek Elek mesekertje. (A meseirodalom gyöngyszemei – a mesék őrzője)- Olvasók Háza, Bp. 2014. 299-302.
 6. Túlvilági kalandok. A magyarországi 19. századi spiritizmus története. Egyháztörténeti Szemle, XV. évf. (2014). 3. szám, 101-113.

2015

 1. Protestáns erdélyi nagyasszonyok vallásossága a 18. században. in. BAJÁKI Rita és BÁTHORY Orsolya (szerk.) A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA – PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Bp. 2015. 325-336. (Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti Tanulmányok 9)
 2. Megtűrtek az üldözöttekért, A szabadegyházi közösségek embermentő szolgálata a holokauszt idején. in. Sz. Halász Dorottya (szerk.) Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában. Miskolc 2015. 311-321.- http://mek.oszk.hu/14600/04616 – Collegium Doctorum Magyar református teológia 11. évf. 2015. 156-164
 3. Az egészséges nemzettudat és a nacionalista pszeudovallás. in. Tonhaizer Tibor (szerk.). Keresztény egyetemesség és nemzettudat. Nemzetközi tudományos konferencia Bp. 2015. április 12-15. Adventista Teológiai Főiskola, Pécel, 2015. 141-149.  – Tolle, lege. Donáth László születésnapja alkalmából. Vallás, egyház/ egyházak, politika. Szerk: A. Gergely András – Kamarás István. MAKAT-Antropot. Bp. 2015. 183-188. www. mek/oszk/hu.16000/16073/16073.pdf
 4. Híd a Balatonon? Somogy, 2015.3. 51-54
 5. A repülő ember. www.rabbi.hu/repuloember-szigeti 2015-1.htm
 6. A hetednapi adventisták lélekhite, in. Lélekenciklopédia. I. Világvallások lélekképzete. Főszerkesztő: Simon-Székely Attila. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó. Bp. 2015. ISBN 978 963 414 001 6.  163-182

2016

 1. A tüzes barát és a nazarénusok. Egyháztörténeti Szemle XVII. 1 (2016) 103-109
 2. „A királyt tiszteljük, annak parancsolatait teljesítjük” Kommunisták voltak-e a hívők, a dualizmus idején? in. GLASSER Norbert – ZIMA András – NAGYILLÉS  Anna (szerk.) „A királyhűség jól bevált útja” A Szegedi Egyetem Néprajzi és Kulturális antropológiai tanszéke. Szeged, 2016. 204-215. ISBN 978 963 306 491-7
 3. Bezerédij Amália meg a Flóri könyve. Stádium. évfolyam 2. (2016) 8-9. old.
 4. Fethullah Gülen, a párbeszéd apostola. Vallástudományi Szemle, XII. (2016) 3. 65-80.
 5. Gondolatok a fény születéséről a Tanach alapján. – Szécsi József (szerk.) Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv. 2016.  Keresztény Zsidó Társaság, Bp. 2016. 235-241
 6. Az irgalmasság Pál etikájában. – Szécsi József (szerk.) Terézvárosi Vallásközi Évkönyv 2016. Avilai Nagy Szent Teréz Templom – Keresztény Zsidó Társaság. Bp. 2016. 77-82.
 7. A Babilon-kép ószövetségi háttere. Sárospataki Füzetek 20. (2016). 4. 67-77